Η μείωση των αοδοχών των υαλλήλων του δημόσιου τομέα

ρέει να ληροί τις ααιτήσεις για δικαιοσύνη και διαφάνεια

 

1. Το μέτρο της μείωσης των αοδοχών των υαλλήλων του δημόσιου τομέα θα μορούσε να χαρακτηριστεί δίκαιο και διαφανές αν:  

α) εφαρμοζόταν κατά τον ίδιο τρόο όχι μόνο σε όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα (ανεξάρτητα αό το είδος της σχέσης εργασίας) αλλά και στους άρχοντες της κεντρικής και εριφερειακής διοίκησης (μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, εριφερειάρχες, νομάρχες, δημάρχους κ.λ..),

β) η εφαρμογή του γινόταν με δίκαιο και διαφανή τρόο για όλους, ου σημαίνει:

- μειώσεις μηδενικές για (συνολικές) αοδοχές κάτω ενός ορίου (για αράδειγμα 15.000 ευρώ) και αυξανόμενες ροοδευτικά έραν του ορίου αυτού, ώστε οι λουσιότεροι να ειβαρύνονται ερισσότερο και οι φτωχότεροι λιγότερο, 

- καθορισμός  των μειώσεων με βάση τις συνολικές αοδοχές, και όχι ένα τμήμα τους (βασικό μισθό ή διάφορα ειδόματα*), ώστε να είναι φανερό το ύψος της μείωσης ου αντιστοιχεί σε κάθε οσό συνολικών αοδοχών.

 

2. Ένα αράδειγμα μοντέλου για τον καθορισμό της  μείωσης των (συνολικών) αοδοχών των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα ου ληροί τις ααιτήσεις  δικαιοσύνης και διαφάνειας, είναι το ακόλουθο (η ειλογή των οσοστών και των κλιμάκων συνολικών αοδοχών, ου καθορίζει τη μείωση για κάθε οσό συνολικών αοδοχών (βλ. ίνακα αοτελεσμάτων), είναι ροφανώς τυχαία και έγινε για να φανεί η λειτουργία του μοντέλου).    

     Μείωση, για ετήσιες συνολικές αοδοχές μέχρι 75.000 ευρώ

-       0%  (0 ευρώ) για τα ρώτα 15.000 ευρώ ετήσιων συνολικών αοδοχών (ε.σ.α.),

-       1% (10 ευρώ) για την 1η (μετά τα 15.000 ευρώ) χιλιάδα ε.σ.α.,

-       2% (20 ευρώ) για τη 2η (μετά τα 15.000 ευρώ) χιλιάδα ε.σ.α.,

...................................................................................................... ,

-       60 % (600 ευρώ) για την 60η (μετά τα 15.000 ευρώ) χιλιάδα ε.σ.α.,

     Μείωση για ετήσιες συνολικές αοδοχές Α μεγαλύτερες των 75.000 ευρώ,

- % μείωση για συνολικές αοδοχές Α = % μείωση για συνολικές αοδοχές 75.000 ευρώ+1/50.000(Α-75.000).

 

 

* Η μείωση των ειδομάτων (αντί των συνολικών αοδοχών) –και μάλιστα κατά σταθερό οσοστό, ανεξαρτήτως ύψους ειδόματος– δεν ληροί τις ααιτήσεις δικαιοσύνης και διαφάνειας (με τις δυσμενείς συνέειες να χειροτερεύουν αό το χάος και την αδιαφάνεια  ου κυριαρχούν στον χώρο των ειδομάτων).      

3. Τα αοτελέσματα του αραδείγματος αυτού φαίνονται στον εόμενο ίνακα:

 

Αοδοχές

 

Μείωση αοδοχών

 

Αοδοχές μετά τη  μείωση

 

ευρώ

ευρώ

%

ευρώ

 

 

 

 

20.000

150

0,8

19.850

25.000

550

2,2

24.450

30.000

1.200

4,0

28.800

35.000

2.100

6,0

32.900

40.000

3.250

8,1

36.750

45.000

4.650

10,3

40.350

50.000

6.300

12,6

43.700

55.000

8.200

14,9

46.800

60.000

10.350

17,3

49.650

65.000

12.750

19,6

52.250

70.000

15.400

22,0

54.600

75.000

18.300

24,4

56.700

100.000

24.900

 

24,9

75.100

150.000

38.850

 

25,9

111.150

200.000

.

53.800

 

 

26,9

 

146.200

.

250.000

69.750

 

27,9

180.250

300.000

86.700

 

28,9

213.300

350.000

104.650

 

29,9

245.350

400.000

123.600

 

30,9

276.400