Το μη δικαίωμα ειλογής ρομηθευτή των καταναλωτών και ο μη ανταγωνισμός των ρομηθευτών, στην ελληνική αελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού

 

(Ειστολή των Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου και Αλβέρτου Μαϊση, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 26.1.07)

 

 

Αό την ηγεσία του Υουργείου Ανάτυξης (ΥΠΑΝ) ροβάλλεται ως θετική εξέλιξη για την αελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας ότι, σε μερικούς μήνες, οι οικιακοί καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα να ειλέγουν τον ρομηθευτή ρεύματος της αρεσκείας τους, όως έχουν σήμερα οι μεγάλοι καταναλωτές. 

 

Ομως, το δικαίωμα ειλογής ρομηθευτή των καταναλωτών και ο ανταγωνισμός για αόκτηση ελατών των ρομηθευτών έχουν ουσιαστικά ακυρωθεί με αοφάσεις του ίδιου του ΥΠΑΝ και της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας).

 

Ετσι, με τις ρυθμίσεις για τον τρόο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού και τον ροσδιορισμό της οριακής τιμής του Συστήματος (της τιμής ώλησης του ρεύματος αό τους αραγωγούς και τους  εισαγωγείς στο ηλεκτρικό Σύστημα) σε υψηλά είεδα : 

l    Οι ρομηθευτές και οι εισαγωγείς ρεύματος δεν έχουν λέον καμιά ανάγκη να αοκτήσουν ελάτες-καταναλωτές. Οι ρυθμίσεις του ΥΠΑΝ και της ΡΑΕ τους έχουν εξασφαλίσει ένα μόνο αλλά γενναιόδωρο ελάτη, το Σύστημα, δηλαδή τη ΔΕΗ.  Τί έτι χρείαν άλλων ελατών να έχουν ;

l    Αό την άλλη μεριά, η ΔΕΗ, ο μοναδικός αγοραστής, εμοδίζεται, με κυβερνητική αρέμβαση, να μεταφέρει στους ελάτες της το κόστος ου οι ρυθμίσεις για την αελευθέρωση της αγοράς της έχουν ειβάλει.

l    Οι καταναλωτές, άλι, τί λόγο έχουν να ασκήσουν το δικαίωμα ειλογής ρομηθευτή, εγκαταλείοντας τον αληό ρομηθευτή τους, τη ΔΕΗ, αφού οι τιμές ου τους ροσφέρει ο ανταγωνισμός είναι ολύ υψηλότερες ; (οι ελάχιστοι ου έκαναν το λάθος να ειλέξουν για λίγο άλλο ρομηθευτή εέστρεψαν ολύ σύντομα στην τελευταία). 

 

Αυτήν την αελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, την αελευθέρωση ...των τρελών αδιεξόδων –με αραγωγούς και εισαγωγείς χωρίς  ειχειρηματικό κίνδυνο, ελάτες με δικαίωμα αλλά χωρίς συμφέρον στην ειλογή ρομηθευτή, τιμολόγια ου καθορίζει η κυβέρνηση, ελλειμματική αραγωγή– κατάφεραν να ροσφέρουν στη Χώρα οι ηγεσίες του Υουργείου Ανάτυξης και οι συμβουλοί τους, μετά αό δέκα χρόνια δημόσιων διαβουλεύσεων, ҹολιτικών αοφάσεων και θριαμβολογιών χωρίς αντίκρυσμα !