Οι αοφάσεις των ολιτικών για τον αοκλεισμό του λιθάνθρακα αό την ηλεκτροαραγωγή και οι ευθύνες των τεχνοκρατών-συμβούλων τους

 

(Δύο ειστολές του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, οικονομολόγου, ρ. βοηθού γενικού διευθυντή ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκαν στην Kαθημερινή στις 6.3.08 και 25.2.09 και μία ειστολή του Αλβέρτου Μαϊση, δρος μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, ρ. διευθυντή Μελετών Συστήματος Παραγωγής-Μεταφοράς ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 11.2.09)

 

 

Ειστολή  του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου (6.3.08)

 

Ας μου ειτραεί να διατυώσω τρεις σύντομες αρατηρήσεις, για τους φίλους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ου αντιδρούν στην ένταξη στο ηλεκτρικό μας σύστημα δυο-τριών μονάδων λιθάνθρακα, αλλά και για άλλους:

 

α. Όταν χτυάς τον λιθάνθρακα για εριβαλλοντικούς όρους, χτυάς a fortiori τον λιγνίτη, το εγχώριο καύσιμο.

 

β. Όταν αοκλείεις την υρηνική ενέργεια, ειλέγεις αναγκαστικά τον άνθρακα (λιγνίτη, λιθάνθρακα) και αντιστρόφως (καθώς αυτά τα δύο είναι, και θα είναι στο ροβλετό μέλλον, τα βασικά καύσιμα για ηλεκτροαραγωγή).

 

γ. Όταν αοκλείεις αό την ηλεκτροαραγωγή τόσο τον άνθρακα όσο και την υρηνική ενέργεια, καταδικάζεις τη Χώρα σε ενεργειακή είνα και οικονομικό μαρασμό.

 

 

Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου (25.2.09)

 

Αίθανες, κυριολεκτικά, είναι οι δικαιολογίες ου βρίσκουν οι ολιτικοί μας για κάοιες αιφνίδιες και εικίνδυνες ҹολιτικές αοφάσεις τους άνω σε σοβαρά τεχνοκρατικά ζητήματα.

 

Πρόσφατα, ο νέος υουργός Ανάτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης εικαλέστηκε τις αντιδράσεις τοικών κοινωνιών και φορέων, για να δικαιολογήσει τον αοκλεισμό του λιθάνθρακα αό την ηλεκτροαραγωγή και την ανατροή των εενδυτικών σχεδίων της ΔΕΗ και ιδιωτών εενδυτών, ελλήνων και ξένων, ου είχαν εγκριθεί αό τον ροκάτοχό του, υουργό του ιδίου κόμματος.

 

Το 1997, η τότε υουργός Ανάτυξης κα Β. Παανδρέου είχε εικαλεστεί τις διαμορφούμενες νέες συνθήκες στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ου ειβάλλουν την εκόνηση μελέτης του ιθανού ανταγωνισμού αό το 2001 και μετέειτα", για να δικαιολογήσει τη ματαίωση της κατασκευής μιας λιθανθρακικής μονάδας, την εγκατάσταση της οοίας στο Αλιβέρι είχε εξαγγείλει σε δημόσια ομιλία του, λίγους μήνες νωρίτερα, ο ίδιος ο ρωθυουργός κ. Κ. Σημίτης! (Η τοική κοινωνία και φορείς όχι μόνο δεν αντιδρούσαν τότε, αλλά αρακαλούσαν για την κατασκευή της μονάδας, ενώ η εκόνηση μελέτης του ιθανού ανταγωνισμού όχι μόνο δεν ραγματοοιήθηκε οτέ, αλλά ούτε καν ξεκίνησε, όως άλλωστε ανέμεναν οι γνωρίζοντες τα ράγματα).

 

Μια τέτοια, στο όδι, αντιμετώιση τόσο σοβαρών ζητημάτων αό τους ολιτικούς μας δεν θα γινόταν όμως δυνατή, αν οι αρμόδιοι τεχνοκράτες, ξεχωρίζοντας τις τεχνοκρατικές  τους ευθύνες αέναντι στις ειχειρήσεις ου διευθύνουν α τις τυχόν κομματικές δεσμεύσεις τους, δεν έδειχναν τόση ροθυμία να ροσφέρουν κάθε φορά στους ολιτικούς τις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.

 

Αν, για αράδειγμα, δεν έσευδαν να καταργήσουν το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάτυξης 1997-2006 της ΔΕΗ (ου είχαν συντάξει οι Υηρεσίες της και ου ρόβλεε την κατασκευή λιθανθρακικής μονάδας στο Αλιβέρι), αντικαθιστώντας το με ένα ενταετές κατ ευφημισμό ҹρόγραμμα, ου δεν εριλάμβανε καμιά νέα μονάδα, το 1997, ή να ματαιώσουν την κατασκευή δύο λιθανθρακικών μονάδων, υέρ των οοίων τόσο ειστικά ειχειρηματολογούσαν μέχρι ρότινος (καταφέρνοντας να είσουν ακόμα και τη συνδικαλιστική οργάνωση  ΓΕΝΟΠ), το 2009. Ή αν αυτοί ου σήμερα, ου ο Υουργός είναι του ενός κόμματος, αρθρογραφούν κατά του εξοστρακισμού του λιθάνθρακα δεν σιωούσαν υάκουα τότε, το 1997, όταν η Υουργός του άλλου κόμματος αέκλειε ομοίως τον λιθάνθρακα αό την ηλεκτροαραγωγή.

 

Να ελίζουμε ότι όλα αυτά θα άψουν κάοτε να συμβαίνουν στον τόο μας;

 

 

Ειστολή του Αλβέρτου Μαϊση (11.2.09)

 

Πληροφορηθήκαμε ρόσφατα ότι ο Υουργός Ανάτυξης ααγόρευσε τη χρήση λιθάνθρακα στην ηλεκτροαραγωγή, όχι διότι εμεριστατωμένη μελέτη αέδειξε ότι η ρωτογενής αυτή ηγή ενέργειας δεν είναι κατάλληλη για τη χώρα, αλλά αλώς εειδή υήρξαν αντιδράσεις κατοίκων, σε συνδυασμό μάλλον με το γεγονότος ότι είμαστε σε ροεκλογική ερίοδο. Ούτε το Υουργείο, ούτε αυτοί ου αντιδρούν μας είαν με οιό μαγικό τρόο θα καλυφθεί η ζήτηση ηλεκτρισμού στο μέλλον.

 

Οι ηγές ενέργειας είναι οι: 

  1. Ο (ρυογόνος) λιγνίτης ου συνεισφέρει σήμερα σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο, όμως η συμμετοχή του διαρκώς θα μειώνεται διότι τα αοθέματα είναι εριορισμένα.
  2. Η υδροηλεκτρική αραγωγή ου η συνεισφορά της εξαρτάται αό την υδραυλικότητα της χρονιάς. Ούτως ή άλλως η συμμετοχή της στο ισοζύγιο είναι ολύ μικρή.
  3. Οι ετρελαϊκές μονάδες αοσύρονται διότι είναι αντι-οικονομικές.
  4. Ο λιθάνθρακας έχει υιοθετηθεί αό τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) ροβλέει εριορισμένη χρήση του λιθάνθρακα στο μέλλον. Παράγει σημαντικές οσότητες αερίων θερμοκηίου. Η τεχνολογία έχει βελτιωθεί και η ρύανση είναι ολύ μικρή έως ασήμαντη.
  5. Η υρηνική ενέργεια έχει ήδη ααγορευτεί στη χώρα. Είναι ένα θέμα ταμού, όοιος ροτείνει την εξέταση της λύσης αυτής, όως ρόσφατα η Ακαδημία, θεωρείται ότι ροτείνει τη καταστροφή της χώρας, και αυτό όταν υρηνικά ανατύσσονται στις γειτονικές χώρες(!).
  6. Το Φυσικό Αέριο (ΦΑ) έχει σίγουρα μικρότερη ρύανση και εκέμει λιγότερα αέρια θερμοκηίου.
  7. Οι ανανεώσιμες ηγές, κυρίως η αιολική αραγωγή. Οι οικολόγοι ζητούν ανάτυξη των ΑΠΕ αφήνοντας να εννοηθεί ότι μορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Αφού έχουμε αέρα και ήλιο γιατί να τρέχουμε σε ρυογόνες ηγές; Για τεχνικούς λόγους οι ΑΠΕ δεν μορούν να συμμετέχουν σε μεγάλο οσοστό στη κάλυψη της ζήτησης, όμως και εδώ υάρχουν αντιδράσεις τοικών φορέων ου υονομεύουν την ανάτυξή τους. Ολοι θέλουν τις ανεμογεννήτριες, όχι όμως στη εριοχή τους, αλλά αλλού.

 

Εομένως το Φυσικό Αέριο θα κληθεί στό μέλλον να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης. Ομως η ασφάλεια τροφοδότησης ααιτεί μείγμα καυσίμων ιό λούσιο. Το ΦΑ έχει ολύ καλές ιδιότητες, αλλά μόνο του δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται και άλλη ρωτογενής ηγή ενέργειας, δηλαδή είτε λιθάνθρακας, είτε υρηνικά. Λογικά θα ερίμενε κανείς ότι το ΥΠΑΝ θα ξεκινούσε εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων ώστε να υάρξει αοδοχή, ή τουλάχιστον θα είχαν τεθεί κάοιοι κανόνες ώστε η εγκατάσταση μονάδων λιθάνθρακα να μορούσε να γίνει σε κάοιες εριοχές. Αντ αυτών είδαμε τη ρητή ααγόρευση (!). 

 

Ανεξάρτητα αό το οια ηγή καυσίμου θα ειλεγεί, για να μεταφερθεί η αραγωγή στη κατανάλωση χρειάζονται γραμμές μεταφοράς (γραμμές υψηλής τάσης). Εδώ οι αντιδράσεις φορέων και κατοίκων είναι μεγάλες. Οι αντιδράσεις δεν είναι άντα ηγαίες. Συνήθως οι κάτοικοι έχουν ελλειή γνώση των κινδύνων για την υγεία ή/και αρασύρονται αό αυτούς ου έχουν συμφέροντα να μη γίνουν τα έργα. Η αδειοδότηση μιας γραμμής αοτελεί ένα μαραθώνιο διότι ολλοί δήμαρχοι, αό όου ερνά η γραμμή, έχουν υερβολικές ααιτήσεις, ου συνήθως ροβάλλονται όχι αό εριβαλλοντική ευαισθησία, αλλά διότι ειδιώκουν ατού για τις εόμενες εκλογές. Χαρακτηριστικό αράδειγμα η γραμμή για τη νέα μονάδα της ΔΕΗ στο Αλιβέρι. Η ειλογή της θέσης έγινε και για λόγους κοινωνικούς. Τη μονάδα τη θέλουν οι κάτοικοι της εριοχής και οι ολιτικοί ίεζαν τη ΔΕΗ να ειλέξει αυτή τη θέση και όχι άλλη με μικρότερο κόστος. Η μονάδα είχε ρογραμματιστεί για το 2008-2009. Είναι ζήτημα αν το 2012 θα υάρχει η γραμμή να μεταφέρει την αραγωγή. Η γραμμή δεν έχει ακόμη αδειοδοτηθεί διότι οι δήμαρχοι έχουν υερβολικές και αδικαιολόγητες ααιτήσεις. Κανένας αό τους ολιτικούς δεν νοιάζεται. Θα συνιστούσα στη ΔΕΗ να κατασκευάσει τη μονάδα σε άλλη θέση, όως λ.χ. στον άξονα Βορρά-Νότου όου ερνούν γραμμές μεταφοράς και ο αγωγός ΦΑ, και φυσικά να κλείσει το σταθμό του Αλιβερίου, αφού οι υάρχουσες μονάδες είναι αλιές και αντι-οικονομικές και σύντομα θα τεθούν ούτως ή άλλως εκτός λειτουργίας.

 

Κατά τα άλλα μας αρέσει να ιιλίζουμε την καραμέλα για ανάτυξη των ΑΠΕ. Εκτός αό τα ροβλήματα χωροθέτησης, και εδώ η αραγωγή ρέει να μεταφερθεί στην κατανάλωση, άρα χρειάζονται γραμμές για τη κατασκευή των οοίων έχουμε όλα τα ανωτέρω ροβλήματα. Λένε ότι ρέει να εγκαταστήσουμε καλωδιακές γραμμές και όχι εναέριες ου ενοχλούν. Αδιαφορούν για το γεγονός ότι το κόστος αυξάνεται κατακόρυφα. Τα τιμολόγια ρέει να αυξηθούν (ίσως 30%). Οταν δίδεται κάοια έστω μικρή αύξηση στα τιμολόγια χαλάει ο κόσμος για το νέο χαράτσι της ΔΕΗ (!).

 

Ετσι καταλήγουμε σε αδιέξοδο χωρίς κανείς αό τους ολιτικούς (κυβέρνηση, αντιολίτευση) να τολμά να ροτείνει μέτρα. Εχουμε φτάσει στο ααράδεκτο γεγονός 50 διαδηλωτές να κλείνουν τη Πανειστημίου και άλλοι τόσοι να καταργούν σοβαρά έργα μεταφοράς. Το ΚΥΤ Αργυρούολης δεν ολοκληρώθηκε λόγω αντιδράσεων φορέων. Οτι ο κίνδυνος Black Out αυξάνει κατακόρυφα, δεν φαίνεται να συγκινεί τους ολιτικούς, η μικροολιτική είναι ο στόχος τους, όλα για να άρουμε ψήφους.