Όταν τα κόμματα εξουσίας δεν συμφωνούν ούτε στα αυτονόητα, ώς να ελίζουμε ότι η σημερινή οικονομική κρίση θα ξεεραστεί;

 

 

1. Για την ρόσκληση του ρωθυουργού ρος τα ολιτικά κόμματα, για συνεννόηση σε έξι βασικά σημεία, ροκειμένου να αντιμετωιστεί στη χώρα μας η σημερινή διεθνής οικονομική κρίση διαβάσαμε στον Τύο στις 6.3.09 ότι:

l       Ο κ. Καραμανλής ζήτησε αό τους ολιτικούς αρχηγούς συνεννόηση σε ένα λαίσιο έξι στοιχειωδών αραδοχών:

- Αντιμετώιση των συνεειών της κρίσης στο λαίσιο των αοφάσεων της Ευρωαϊκής Ένωσης.

- Περιορισμό του χρέους.

- Περιορισμό του ελλείμματος.

- Άσκηση κοινωνικής ολιτικής ολιτικής εντός των δημοσιονομικών ορίων.

- Ειδικές δράσεις για κλάδους και ομάδες ληθυσμού ου λήττονται αό την κρίση.

- Αυτοσυγκράτηση όλων ως ρος τις διεκδικήσεις τους.

l       Ο κ. Παανδρέου αέρριψε την ως άνω ρόταση, λέγοντας ότι:

- Η κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρωμένο ρόγραμμα εξόδου αό την κρίση –  αλλά ακόμα κι αν είχε δεν διαθέτει την ααραίτητη αξιοιστία, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, ροκειμένου να το εφαρμόσει – και ότι, ζητά αλώς μια λευκή ειταγή για να συνεχίσει αδιέξοδες ολιτικές.

- Η Χώρα χρειάζεται ραγματικά μια νέα κατεύθυνση, και αυτό σημαίνει μια νέα κυβέρνηση.

l       Η κα Πααρρήγα δήλωσε ότι:

- Το βασικό θέμα ου θέτει ο ρωθυουργός είναι το αυξημένο δημόσιο χρέος και ως κυριότερο μέτρο την εριστολή δαανών.

- Το ΚΚΕ δεν ρόκειται να βάλει λάτη σε κυβερνητικές ειλογές ου λήττουν τους εργαζόμενους.

l       Ο κ. Αλαβάνος δήλωσε ότι:

- Τα έξι σημεία του ρωθυουργού είναι τι δεν ρέει να γίνει.

- Η αντιμετώιση της κρίσης ααιτεί βαθιές αλλαγές και όχι ειφανειακές συμφωνίες, ααιτεί στροφή 180 μοιρών στην οικονομική ολιτική και τις κυβερνητικές ειλογές.

l       Ο κ. Καρατζαφέρης  δήλωσε ότι:

- Η λογική υαγορεύει να βρούμε κοινούς τρόους για να βγούμε αό την κρίση.

- Κατέθεσε στον ρωθυουργό υόμνημα με ροτάσεις του κόμματός του για την αντιμετώιση της κρίσης.

 

2. Τα ΜΜΕ – τηλεοτικοί σταθμοί και εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας –κατέκριναν ή ειρωνεύτηκαν, στην λειοψηφία τους, την ρόταση για συννεννόηση στα αυτονόητα.  

Χαρακτηριστικοί μερικοί τίτλοι εφημερίδων στις 6.3.09:

- Οι ολιτικοί αρχηγοί δεν ροσφέρουν το άλλοθι της συναίνεσης (Βήμα).

- Η αράσταση έλαβε τέλος (Ελευθεροτυία).

- Ρελάνς Γιώργου στη συναίνεση. Πας αδιάβαστος στην Ευρώη (Νέα).

- Δεξί χέρι αό Καρατζαφέρη (Εθνος).

 

3. Με τη δική μας αλή λογική, των μη μυημένων στα κομματικά αιχνίδια (αλοϊκή θα την χαρακτηρίσουν ίσως οι ειδικοί ολιτικοί αναλυτές των ΜΜΕ):

- Κατανοούμε την αρνητική στάση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ και τη θετική του  ΛΑΟΣ.

- Αό τον ρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ου ίσως αύριο κληθεί να διαχειριστεί ο ίδιος την κρίση, εριμέναμε μια αάντηση ερίου σαν την αρακάτω στην ρόσκληση του ρωθυουργού:

Ναι, κε ρωθυουργέ! Είναι αυτονόητο ότι δεν μορούμε να μη συμφωνήσουμε στα αυτονόητα, έστε μας, όμως, τώρα, οιά συγκεκριμένα μέτρα, μέσα στο αυτονόητο λαίσιο ου συμφωνήσαμε,  σκέτεσθε να άρετε για την αντιμετώιση της κρίσης;

- Mε μια τέτοια αάντηση του ροέδρου του ΠΑΣΟΚ, θα ξεκινούσε, υοχρεωτικά λέον, μια συζήτηση ανάμεσα στις ηγεσίες των (δύο τουλάχιστον) κομμάτων, ού ασφαλώς θα κατέληγε σε καλύτερες ροοτικές, για την αντιμετώιση της κρίσης, αό εκείνες, τις δυσμενείς, ου θα φέρει η άρνηση και η όλωση.