Για κάοια ζητήματα αό την ομιλία του κ. Τσίρα στο Ζάειο και την αόφαση του Eurogroup της 21ης Ιουνίου

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

(1)        Για τη την ολιτική και οικονομική κυριαρχία της Ελλάδας.

 

(α)          Είε ο κ. Τσίρας: Η Ελλάδα ανακτά την ολιτική και οικονομική της κυριαρχία. Η ειλογή των μέσων της ολιτικής για να ειτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι θα ανήκουν αό δω και στο εξής αοκλειστικά στις εκλεγμένες αό τον ελληνικό λαό κυβερνήσεις και όχι σε τεχνοκράτες ξένους.

(β)          Η Ανακοίνωση του Eurogroup * σημειώνει:

 (i) Η μετά το Πρόγραμμα Ενισχυμένη Ειτήρηση θα ιστοοιεί την ισχυρή και συνεχή εφαρμογή αό την Ελλάδα των μεταρρυθμιστικών μέτρων ου έχουν συμφωνηθεί με το Πρόγραμμα.

(ii) Οι τριμηνιαίες εκθέσεις της Ενισχυμένης Ειτήρησης:

- Θα ειτρέουν τη στενότερη ειτήρηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοοικομικής κατάστασης και των μετά το Πρόγραμμα δεσμεύσεων.

- Θα χρησιμεύουν ως βάση για το Eurogroup για να αρέχει το σύμφωνό του στην ειστροφή των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραεζών αό αγορές-ωλήσεις ελληνικών ομολόγων και στην ακύρωση της κλιμακωτής αύξησης ειτοκίου των δανείων του EFSF.

(γ)           Αό την Ανακοίνωση του Eurogroup ροκύτει ότι αντικείμενο της Ενισχυμένης Ειτήρησης θα είναι ο έλεγχος της είτευξης όχι μόνο των συμφωνημένων στόχων αλλά και των συμφωνημένων μέτρων.

(δ)           Και κάτι ου ξεχνάει (;) ο κ. Τσίρας: Μετά τη λήξη του Προγράμματος, η οικονομική κυριαρχία της Ελλάδας θα εξαρτάται αό τις αοφάσεις των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών για τον δανεισμό της.

Αοφάσεις ου θα αίρνονται αό τις αγορές, με βάση τα δικά τους, καιταλιστικά, κριτήρια και τη δική τους ειτήρηση της ελληνικής οικονομίας, ιο αυστηρή αό την Ενισχυμένη Ειτήρηση των εταίρων μας.

 

(2)      Για την είλυση του ροβλήματος του ελληνικού δημόσιου χρέους.   

 

(α) Είε ο κ. Τσίρας: Το ελληνικό δημόσιο χρέος καθίσταται ειτέλους βιώσιμο.

(β) Η Ανακοίνωση του Eurogroup σημειώνει:

(i) Τα κύρια συστατικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα του χρέους θα είναι η εφαρμογή μιας φιλόδοξης στρατηγικής ανάτυξης και μιας συνετούς δημοσιονομικής ολιτικής, με  διατήρηση ρωτογενούς λεονάσματος 3,5% του GDP μέχρι το το 2022 και 2,2% αό το 2023 μέχρι το 2060 και υλοοίηση των μεταρρυθμίσεων για την ανάτυξη και τις εενδύσεις. 

(ii) Το Eurogroup θα εανεξετάσει το 2032 εάν θα χρειαστούν ρόσθετα μέτρα για το χρέος, βασισμένο σε ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους αό τους ευρωαϊκούς θεσμούς, λαμβάνοντας υόψη τη θετική αξιολόγηση της μετά το Πρόγραμμα Ειτήρησης.

(γ) Αό τη Ανακοίνωση του Eurogroup ροκύτει ότι δημόσιο χρέος δεν καθίσταται ειτέλους βιώσιμο.

Η βιωσιμότητά του βεβαιώνεται μόνο ροσωρινά (μέχρι το 2032) και υό ροϋοθέσεις (η Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το ρωτογενές λεόνασμα και τις μεταρρυθμίσεις για ανάτυξη και εενδύσεις), των οοίων η εκλήρωση ισχυρώς αμφισβητείται.

 

(3)        Για το τι αρέλαβε ο κ. Τσίρας τον Ιανουάριο 2015.

 

(α) Είε ο κ. Τσίρας: Παραλάβαμε μία χώρα στο χείλος του γκρεμού και της χρεοκοίας.

(β) Το Eurogroup δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό.  

Όμως τον κ. Τσίρα έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά, με ξεκάθαρες δηλώσεις, όλοι οι εικεφαλής των ευρωαϊκών Οργανισμών.

- Τζιαμαριόλι (14.6.18): Σε έξι μήνες τινάχτηκε στον αέρα η ειτυχία του 2014.

- Ντομρόβσκις (6.4.16): Το 2014 η Ελλάδα ήταν ολύ κοντά στο να ολοκληρώσει το ρόγραμμά της. Τα ήγαινε καλά με τους δημοσιονομικούς στόχους, είχε ειστρέψει στην ανάτυξη, είχε ειστρέψει στη δημιουργία θέσεων αασχόλησης, ακόμα είχε ήδη χτυήσει την όρτα των αγορών και ήταν εντός τροχιάς για να βγει αό το Μνημόνιο. Συζητούσαμε με την ελληνική κυβέρνηση ένα διάδοχο ρολητικό ρόγραμμα, με το οοίο η Ελλάδα θα γύρναγε στις αγορές.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση ου ανέλαβε το 2015 διάλεξε άλλους δρόμους για την οικονομική της ολιτική. Αυτό δυστυχώς υονόμευσε την ανάτυξη, υονόμευσε την οικονομική σταθερότητα.

- Ντράγκι (28.4.16): Είναι ξεκάθαρο ότι η τελευταία χρονιά ήταν ένα οικονομικό ισωγύρισμα για την Ελλάδα.

- Ρέγκλινγκ (6.5.16): Μετά τις εκλογές στις αρχές του 2015, υήρξε μία διακοή του ρογράμματος και οισθοδρόμηση στις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είχε τεράστιες αρνητικές ειτώσεις στην οικονομία και ώθησε την Ελλάδα ίσω στην ύφεση.

- Σόϊμλε (26.5.16): Η Ελλάδα θα μορούσε να είχε βγει το 2014 αό τον μηχανισμό στήριξης, αλλά κάτι τέτοιο κατέστη ανέφικτο λόγω των υοσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για αραμονή στην Ευρωζώνη χωρίς μεταρρυθμίσεις.

(γ) Όσο για τις δηλώσεις των εταίρων μας τον τελευταίο καιρό, για τη βελτίωση της οικονομίας, για τις οοίες εαίρεται ο κ. Τσίρας, αυτές δεν αναφέρονται στη σύγκριση της οικονομικής κατάστασης σήμερα με εκείνη ου αυτός αρέλαβε αό την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. (Το ζήτημα αυτό έχει τελεσίδικα κριθεί και αό του εταίρους, ου έχουν γνώση του τι συνέβη το 2014-15 και ου έχουν υολογίσει και γνωστοοιήσει το υέρογκο κόστος των εραγμένων του ρώτου εξαμήνου 2015).

Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν τη διαφορά ανάμεσα  στην κατάσταση της οικονομίας σήμερα και  σ εκείνη στην οοία είχε οδηγηθεί η Χώρα μετά το καταστρετικό ρώτο εξάμηνο της δικής του διακυβέρνησης.

(δ) Έχει άραγε αναλογιστεί οτέ ο κ. Τσίρας οια θα ήταν η ορεία της οικονομίας, αν η γνωστή  colotoumba γινόταν όχι τον Ιούλιο αλλά τον Ιανουάριο του 2015;

 

 

* www.consilium.europa.eu/en/press/.../eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018.

(Η Ανακοίνωση του Eurogroup δεν μεταφράστηκε στα ελληνικά αό καμία κυβερνητική Υηρεσία. Γιατί;).