Υόθεση Siemens: Το άνοιγμα των λογαριασμών ολιτικών και η αξιοιστία του ολιτικού κόσμου

 

Ένα ερώτημα ου έχει τεθεί τις τελευταίες μέρες είναι αν η Βουλή ζήτησε αό τη Δικαιοσύνη να ενεργήσει για να ανοίξουν οι λογαριασμοί ολιτικών ροσώων ου φέρονται να σχετίζονται με την υόθεση Siemens.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύου της 19ης Ιανουαρίου:

- Ο ρόεδρος της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων δήλωσε ως ουδέοτε η Βουλή ζήτησε να ανοιχθούν λογαριασμοί ολιτικών ροσώων.

- Η Εξεταστική Ειτροή της Βουλής ου ερευνά την υόθεση Siemens αάντησε με ομόφωνη ανακοίνωση ότι: Αό ολλών μηνών η Εξεταστική Ειτροή έχει αρμοδίως ζητήσει τον έλεγχο όλων των εριουσιακών στοιχείων και των λογαριασμών των ολιτικών ροσώων ου φέρονται να σχετίζονται με την υόθεση. Πλήν, όμως, για την ρωτοβουλία αυτή, για την οοία υήρξε δυσμενής κριτική, ανταόκριση υήρξε μόνον αό την Τράεζα Ελλάδος, το ΣΔΟΕ και τη Βουλή, ενώ τα σχετικά αοτελέσματα αοστέλλονται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Είτροο για τον καταλογισμό. Το ερισσόν του ονηρού εστί.

Bλέουμε αμέσως ως ενώ η σχετική  με το ιο άνω ερώτημα δήλωση του ροέδρου της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων είναι σαφής, ένα καθαρό ΟΧΙ, η αάντηση της Εξεταστικής Ειτροής είναι αμφίσημη. Καταφεύγει στο όντως εκ του ονηρού ερισσόν: στα αόριστα αό ολλών μηνών, έχει αρμοδίως ζητήσει, τα ακατανόητα  ερί ǹρωτοβουλίας της (τι σημαίνει ǹρωτοβουλία μιας Ειτροής, ου έχει εντολή αό τη Βουλή να διερευνήσει μια υόθεση;), για την οοία υήρξε δυσμενής κριτική (αό όργανα της Δικαιοσύνης άραγε;) και το άσχετο με το ερώτημα για ανταόκριση (!) μόνον αό την Τράεζα της Ελλάδος, το ΣΔΟΕ και τη Βουλή.

Αν η Εξεταστική Ειτροή είχε ραγματικά ζητήσει αό τη Δικαιοσύνη το άνοιγμα των λογαριασμών, η αάντησή της θα ήταν αλή, σύντομη και χωρίς υαινιγμούς:  ΝΑΙ, το ζητήσαμε  αό τη Δικαιοσύνη με το τάδε έγγραφο ρος το τάδε δικαστικό όργανο.

Βλέουμε στη συνέχεια ως ενώ, με την ανακοίνωση της Εξεταστικής Ειτροής και με δηλώσεις μελών της, κατηγορούνται, έμμεσα ή άμεσα, δικαστικοί λειτουργοί για σοβαρές αραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και διασύρεται η Δικαιοσύνη, ο υουργός Δικαιοσύνης δεν θεωρεί καθήκον του να ερευνήσει το σοβαρό αυτό ζήτημα –και να υερασιστεί τους δικαστικούς λειτουργούς, αν έχουν δίκιο, ή να ζητήσει την τιμωρία τους, αν έχουν φταίξει– αλλά το αφήνει να σέρνεται εί τόσες μέρες στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

Το ρόσφατο αυτό εεισόδιο δείχνει ως ο ολιτικός κόσμος συνεχίζει, δυστυχώς, τη γνωστή κομματική ρακτική να ρίχνει άντα τις ευθύνες για τη δική του γενικευμένη ανεάρκεια και τα βάρη των δικών του αραλείψεων, αστοχιών και αοτυχιών σε άλλους: στα άλλα κόμματα για ό,τι στραβό συμβαίνει στη Χώρα, στη Δικαιοσύνη για τον μη καταλογισμό ευθυνών σε υοθέσεις σκανδάλων, σε ξένες κυβερνήσεις και οργανισμούς για τα οικονομικά μας δεινά, στις αδυναμίες του φοροεισρακτικού μηχανισμού για την ανικανότητα είσραξης φόρων, στους ολίτες για τη διαφθορά και τις ρουσφετολογικές ροσλήψεις...

Έτσι εριμένουν οι ολιτικοί μας να ξαναβρούν τη χαμένη αξιοιστία τους;