Το Ηλεκτρικό Σύστημα χρειάζεται μονάδες αραγωγής στον Νότο και το Κέντρο Υερυψηλής Τάσης στην Αργυρούολη

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 20.7.04)

 

 

Aρχική και κύρια αιτία του μλακ-άουτ της 12ης Iουλίου ήταν η γνωστή ανισορροία του ηλεκτρικού μας συστήματος, το ότι δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της αραγωγικής ισχύος βρίσκεται στον Bορρά ενώ το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης στον Nότο.

H ανισορροία αυτή ειβάλλει τη μεταφορά μεγάλων οσοτήτων ενέργειας αό τον Bορρά στον Nότο μέσω των γραμμών μεταφοράς Bορρά-Nότου, με συνέεια στις εριόδους αιχμής  το ηλεκτρικό σύστημα να λειτουργεί οριακά, να εμφανίζονται χαμηλές τάσεις δικτύου στον Nότο και να αειλείται κατάρρευση της τάσης και ολικό σβήσιμο του Συστήματος, αειλή ου μετατρέεται σε ραγματικότητα όταν, με τη θέση εκτός λειτουργίας μονάδων του Nότου, η ανισορροία του Συστήματος αυξάνεται.

Aυτό ακριβώς συνέβη το μεσημέρι της 12ης Iουλίου, οότε βρίσκονταν εκτός λειτουργίας δύο μονάδες του Nότου (μία στο Λαύριο και μία στη Mεγαλόολη) και η τάση του δικτύου στον Nότο κατέβηκε σε ολύ χαμηλά είεδα.

 

Tο σοβαρό αυτό ρόβλημα της έλλειψης εαρκούς αραγωγικής ισχύος στον Nότο και των, εξ αιτίας της, χαμηλών τάσεων στο δίκτυο δεν εμφανίστηκε...ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. Aναδεικνυόταν, εδώ και ολλά χρόνια, σε κάθε θερινή ερίοδο και το ότι δεν κατέληγε άντα σε ολικά σβησίματα οφειλόταν σε εύνοια της τύχης (στην αιχμή της ζήτησης συνέβαινε το ρωτοφανές, να μη βρίσκεται εκτός λειτουργίας καμιά μονάδα αραγωγής), σε συνδυασμό με το ότι λειτούργησε τελικά, αρά τις γνωστές αντιδράσεις στο Kρυονέρι, η τρίτη γραμμή μεταφοράς Bορρά-Nότου.

                 

H έρευνα ου, όως ανακοινώθηκε, θα γίνει για την εξακρίβωση των αιτίων του μλακ-άουτ της 12ης Iουλίου, αντί να ασχοληθεί με το έλασσον, τους λαθεμένους χειρισμούς των χειριστών του ΔEΣMHE και του Σταθμού αραγωγής Λαυρίου, ειβάλλεται να ερευνήσει το μείζον: για οιούς λόγους οι διοικήσεις των υεύθυνων Eιχειρήσεων και οι αρμόδιοι ολιτικοί και δημοτικοί μας άρχοντες αγνοούν εί τόσα χρόνια τις ροειδοοιήσεις των Yηρεσιών της ΔEH για την αόλυτη ανάγκη κατασκευής μονάδων αραγωγής στον Nότο και κέντρου υερυψηλής τάσης στην Aργυρούολη [ανάγκη ου ειμόνως έχει τονίσει και ο υογράφων, μέσα στη ΔEH  στις διοικήσεις του 1994 και του 2000, ροφορικά και έγγραφα, και δημόσια στον Τύο (αράδειγμα το άρθρο H κάλυψη των αναγκών ρεύματος για το 2004, στην K της 25ης Φεβρουαρίου 2001)].