Μοναδικό κριτήριο στις ερικοές των ειδικών μισθολογίων/συντάξεων το ύψος των αολαβών, για δικαιοσύνη και διαφάνεια

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Η ροετοιμαζόμενη ερικοή στα ειδικά μισθολόγια  και τις συντάξεις του Δημοσίου αοτελεί συνεισφορά των μισθωτών και των συνταξιούχων στην κάλυψη του γνωστού ελλείμματος των 11,5 δισεκ. ευρώ και όχι κατάρτιση μισθολογίου.  

Αν είναι έτσι, οια λογική υηρετεί η συσχέτιση του καθορισμού των οσοστών ερικοής με την υηρεσιακή ιδιότητα των μισθωτών; (Γιατί, για αράδειγμα, το οσοστό ερικοής των μισθών των ανειστημιακών να είναι διαφορετικό αό εκείνο των στρατιωτικών ή των αρχιερέων και άσχετο με το ύψος των αολαβών τους;).

Η μόνη οικονομικά σωστή λύση είναι τα οσά ερικοής να είναι ανάλογα με το ύψος των αολαβών των μισθωτών/συνταξιούχων. Οι έχοντες μεγαλύτερες αοδοχές να συνεισφέρουν στην κάλυψη του ελλείμματος ερισσότερο αό τους έχοντες μικρότερες, και αυτό ανεξάρτητα αό την υηρεσιακή τους ιδιότητα.

Είναι και η λύση ου υηρετεί τις ααιτήσεις για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Στη ρύθμιση αυτή ρέει να δεχτεί να υαχθεί και η άσης μορφής ολιτική εξουσία (ροέδροι Δημοκρατίας και Βουλής, ρωθυουργός, μέλη κυβέρνησης, βουλευτές, εριφερειάρχες, νομάρχες, δήμαρχοι κ.λ..)., για να ροσφέρει και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ στον χειμαζόμενο φτωχό λαό.  

Το αράδειγμα θα έρεε να δώσει και η ολλάκις διαμαρτυρόμενη ελίτ της ειστήμης, του νεύματος, της δημοσιογραφίας, του συνδικαλισμού, ου άντοτε ξεχνά ως  άλλο είναι ο άνεργος και ο συνταξιούχος/μισθωτός των 600-900 ευρώ και εντελώς άλλο εκείνος των 2.5000-6.000 ευρώ, άλλο είναι η Χώρα να βρίσκεται σε ομαλές συνθήκες και εντελώς άλλο σε συνθήκες ολέμου!

2.            Οι κανόνες για ένα τέτοιο τρόο υολογισμού της ερικοής των μισθών των ειδικών μισθολογίων  και των συντάξεων:

(α) Το οσό ερικοής υολογίζεται με τον ίδιο τρόο για όλους, με μοναδικό κριτήριο το ύψος των συνολικών ετήσιων αοδοχών (βασικών και ειδομάτων και, για τις συντάξεις, το άθροισμα όλων των συντάξεων (κύριαςρώτης, δεύτερης  και τρίτηςκαι εικουρικών).

Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν τις ίδιες συνολικές αοδοχές  θα υοστούν τη ίδια ερικοή, ανεξάρτητα αό τη ιδιότητά τους (ρωθυουργός, υουργός, αρχιερέας, βουλευτής,  δικαστικός, ανειστημιακός, διλωματικός, γιατρός, δικηγόρος, στρατιωτικός, αστυνομικός, υάλληλος, κληρικός κ.λ..) και ανεξάρτητα αό τον Τομέα, την Υηρεσία και  τον τόο ού εργάζονται.

β) Το οσοστό ερικοής αυξάνεται ροοδευτικά με το οσό των συνολικών ετήσιων αοδοχών.

γ) Το οσό ερικοής είναι συνεχής συνάρτηση του ύψους των συνολικών ετήσιων αοδοχών, ώστε να μην υάρχουν αότομες μεταβολές στις ερικοές, με την αύξηση των αοδοχών (και αυτό ειτυγχάνεται με τον ροσδιορισμό οσοστών ερικοής για τα εόμενα τόσα ευρώ εισοδήματος  (και όχι για τα άνω αό τόσα ευρώ εισοδήματος)).    

3.            Για αράδειγμα:

α) Αν για συνολικές ετήσιες αοδοχές μέχρι 15.000 ευρώ δεν υάρξει καμιά ερικοή,

β) Αν τα οσοστά ερικοής για τις εόμενες, μετά τα 15.000 ευρώ, χιλιάδες είναι:

    - για τηνχιλιάδα, 1% (10 ευρώ),

    - για τηνχιλιάδα, 2% (20 ευρώ),

    - για τηνχιλιάδα, 3% (30 ευρώ),

    ..

    - για την 80η χιλιάδα, 80% (800 ευρώ),

τότε, τα οσά ερικοών και οι αοδοχές μετά  την ερικοή (αυτό ου κυρίως ενδιαφέρει και θα έρεε άντα να αναφέρεταιθα είναι όως στον εόμενο ίνακα.

  

Ετήσιες ρό φόρων αοδοχές,  

ριν αό την ερικοή

 

Περικοή αοδοχών

 

Ετήσιες ρό φόρων αοδοχές,

μετά την ερικοή

 

ευρώ

ευρώ

% ( συνολικά)

ευρώ

15.000

0

0

15.000

20.000

150

0,8

19.850

25.000

550

2,2

24.450

30.000

1.200

4,0

28.800

35.000

2.100

6,0

32.900

40.000

3.250

8,1

36.750

45.000

4.650

10,3

40.350

50.000

6.300

12,6

43.700

55.000

8.200

14,9

46.800

60.000

10.350

17,3

49.650

65.000

12.750

19,6

52.250

70.000

15.400

22,0

54.600

75.000

18.300

24,4

56.700

80.000

21.450

26,8

58.550

85.000

24.220

28,5

60.780

90.000

27.870

31,0

62.130

95.000

31.770

33,4

63.230

4.           Η ρόταση αυτή είχε υοβληθεί αό τους ΑΝΤΙΛΟΓΟΥΣ (ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) στις 10.2.2010.