Για το οικονομικό και αντιμεταρρυθμιστικό του ρόγραμμα, όχι για το χρέος, η ρήξη Τσίρα με την Ευρωζώνη

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Ο κίνδυνος της σύγκρουσης με την Ευρωζώνη δεν ροέρχεται αό τη γνωστή θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα του χρέους (διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους κ.λ..).

Για το ρόβλημα του χρέους θα βρεθεί μια λύση (ειμήκυνση του χρόνου αοληρωμής του, μείωση του ειτοκίου κ.λ..) ου ο κ. Τσίρας δεν θα μορέσει να μην την αοδεχτεί (γνωστές οι δηλώσεις Σταθάκη και άλλων).   

Ο κίνδυνος ροέρχεται αό την άρνηση του κ. Τσίρα να αναγνωρίσει τις Συμφωνίες των ροηγούμενων κυβερνήσεων με την Ευρωζώνη και τη δέσμευσή του να μη ζητήσει αράταση του ισχύοντος Προγράμματος, αλλά να το καταργήσει και να εφαρμόσει το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, άμεσα και ανεξάρτητα αό τη διαραγμάτευση με τους δανειστές!

 

2.            Τις ααιτήσεις αυτές του κ. Τσίρα είναι αδύνατο να τις δεχτούν οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης.

                  Αφού, έραν άλλλων, το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ειφέρει αύξηση των δαανών και μείωση των εσόδων του κράτους, ενώ ροβλέει αύξηση του ελέγχου και της συμμετοχής του κράτους στην οικονομία, έλεγχο της ιδιοκτησίας και της διοίκησης των Τραεζών, ανατροή των μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοοιήσεων ου έχουν ήδη ξεκινήσει κ.τ.τ. και αγνοεί αντελώς την αύξηση της αραγωγικότητας (χακτηριστικό ότι η λέξη ҹαραγωγικότητα δεν αναφέρεται ούτε μια φορά σ αυτό!).  

Με δυο λόγια, το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης:

- τινάζει στον αέρα τη δημοσιονομική ισορροία και τις μεταρρυθμίσεις (ου χωρίς αυτά δεν μορεί να υάρξει ανάτυξη της οικονομίας, βελτίωση της θέσης των ολιτών και μείωση της ανεργίας) και τελικά οδηγεί σε τρισχειρότερη και μόνιμη λιτότητα,

- αντίκειται, σε ολλά σημεία του, στο Κοινοτικό Κεκτημένο και τις Συμφωνίες ου έχει υογράψει η Ελλάδα με την Ευρωζώνη και την Ευρωαϊκή Ένωση.

 

3.           Τις ααιτήσεις του κ. Τσίρα τις έχουν ήδη αορρίψει οι ηγέτες της Ευρωζώνης και της Ευρωαϊκής Ένωσης και την αόρριψή τους την έχουν ήδη διαμηνύσει με εαναλαμβανόμενες ανόμοιες δημόσιες δηλώσεις τους:

- Η (οοιαδήοτε) κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της Ελλάδας ρος τους άλλους ευρωαίους ολίτες για τη συνέχιση της δημοσιονομικής ειθαρχίας και των μεταρρυθμίσεων ου έχουν συμφωνηθεί.

- Πρώτα θα γίνει η διαραγμάτευση με την Τρόικα για την ολοκλήρωση του ισχύοντος Προγράμματος, θα ακολουθήσει η διαραγμάτευση για την ρολητική γραμμή ίστωσης και τελευταία θα διεξαχθεί η διαραγμάτευση για τη διευθέτηση του χρέους.

 

4.            Όσο για τη δέσμευσή  του να μη ζητήσει αράταση του Μημονίου (μετά τη λήξη του στο τέλος Φεβρουαρίου), ο κ. Τσίρας έκανε σ αυτήν, ριν αό λίγες μέρες, μια... μικρή διόρθωση ορείας.

                 Όως διευκρίνισε η Κουμουνδούρου,  όοια αράταση ενδεχομένως τεθεί στο τραέζι δεν θα αφορά συζήτηση για ειβολή και εφαρμογή μέτρων, αλλά μόνο για συνολική διαραγμάτευση του χρέους και της δανειακής σύμβασης!

(α) Προς διασκέδασή μας μάλλον η θολή αυτή διατύωση για την αράταση!

Αό οιον, ότε και για όσο χρονικό διάστημα εριμένει ο κ. Τσίρας ενδεχομένως να τεθεί στο τραέζι η όοια αράταση; Αό την Εσθονία άραγε ή μήως αό τη Σλοβενία;

(β)           Φαντάζεται ο κ. Τσίρας ως, κατά τη διαραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, η συζήτηση θα γίνει χωρίς αναφορά στους όρους χορήγησης του δανείου;

Αναμένει να συμβεί το αγκοσμίως αδιανόητο, να δίνουν οι δανειστές δάνεια χωρίς όρους;

Και, μάλιστα, οιοι δανειστές; Δεκαέξι λαοί της Ευρωζώνης, ου κάοιοι α αυτούς δανείζονται με τετραλάσια ειτόκια α αυτά με τα οοία μας δανείζουν!

 

5.           Συμερασματικά

 Ρήξη με την Ευρωζώνη θα συμβεί όχι για το χρέος αλλά για το οικονομικό και αντιμεταρρυθμιστικό του ρόγραμμα, αν ο κ. Τσίρας ειμείνει στην εφαρμογή του.

                  Αν δεν ειμείνει, θα υάρξει ρήξη του κ. Τσίρα όχι με την Ευρωζώνη αλλά με την Αριστερή Πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ.