Ένας γιατρός ροτείνει, οι υεύθυνοι τι λένε;

 

(Αό ειστολή του Νίκου Νικολόουλου, γαστρεντερολόγου, αμ. ε. Καθηγητή Πανειστημίου Αθηνών, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 31.12.08)

 

 

Πολλοί υοστηρίζουν ότι το ρόβλημα της Υγείας είναι κυρίως ρόβλημα χρημάτων. Η θέση αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, ολότελα εσφαλμένη. Το ζήτημα είναι η αλλαγή της ίδιας της δομής και της φιλοσοφίας του ΕΣΥ, σε συνδυασμό με την ορθή διαχείριση των όρων. Αλλαγή φιλοσοφίας ίσον αξιολόγηση. Πρέει, μεταξύ ολλών άλλων, να υολογίζεται η οικονομική ανταμοιβή του ειστημονικού ροσωικού ανάλογα με την αόδοση του καθενός (Pay for Performance, P4P).

 

Στη Μεγάλη Βρετανία ένα νοσοκομείο καλείται να ετύχει ορισμένους στόχους. Αυτοί εριγράφονται λετομερώς και αφορούν στην οιότητα της ερίθαλψης και νοσηλείας των ασθενών. Εάν και εφόσον ειτυγχάνουν τους στόχους αυτούς, τα νοσοκομεία χρηματοδοτούνται αφειδώς. Αν αοτύχουν, τότε ερικότονται δραστικά οι ειχορηγήσεις. Τα νοσοκομεία αίρνουν δηλαδή κατά κάοιον τρόο έναν βαθμό, κάοια αστέρια, ερίου όως συμβαίνει με τα ξενοδοχεία. Ετσι, οι ασθενείς γνωρίζουν οιο νοσοκομείο είναι το καλύτερο και σε οιον τομέα, και ύστερα κάνουν τις ειλογές τους (...).

 

Το κόστος των φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία της ατρίδας μας είναι τεράστιο και ολοένα αυξανόμενο. Μόνο το κόστος των φαρμάκων αυτών ειβαρύνει δυσβάσταχτα τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Το ρόβλημα είναι μεγάλο και έχει σχέση και με την ερίφημη Թατέντα των φαρμάκων.

 

Είναι γνωστό ότι η Թατέντα ου ισχύει για όλα τα νέα φάρμακα κατοχυρώνει την αοκλειστικότητα της εμορικής τους χρήσης, μόνο όμως για 7-10 χρόνια. Μετά την άροδο του χρόνου αυτού, ο καθένας μορεί να χρησιμοοιήσει τα generics, δηλαδή τα ίδια αολύτως φάρμακα, εξίσου αοτελεσματικά και εγγυημένα, αλλά τουλάχιστον κατά 50% φτηνότερα. Τα φτηνότερα φάρμακα αυτά αράγονται είσημα, αολύτως νόμιμα και διατίθενται ελεύθερα στην αγορά. Είναι ολλά τα αραδείγματα generics ολλών ακριβών φαρμάκων, όως του Losec, του Plavix και ολλών άλλων.

 

Το ερώτημα λοιόν είναι το εξής: Γιατί δεν καθιερώνεται με μια αλή υουργική αόφαση η αοκλειστική χρήση generics για τα φάρμακα ου έχει λήξει η ατέντα τους σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και σε όλα τα βιβλιάρια του Δημοσίου; 

Αν συμβεί αυτό θα ροκύψει για το ελληνικό Δημόσιο όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα όμως θα μειωθούν δραματικά και τα κέρδη των φαρμακευτικών εταιρειών. Το μόνο ου ααιτείται είναι η ολιτική βούληση.