Πού θα οδηγήσουν τη Χώρα οι ρόωρες εκλογές;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.     Με τις γνωστές Συμφωνίες με την Τρόικα (Ευρωζώνη, ΕΚΤ και ΔΝΤ), τις οοίες με αυξημένη λειοψηφία ενέκρινε ρόσφατα η Βουλή, έχουν ουσιαστικά ροσδιοριστεί το οικονομικό και το μεταρρυθμιστικό ρόγραμμα της Χώρας για τα εόμενα αρκετά χρόνια.

         Με τις ειστολές των αρχηγών τους ρος την Τρόικα της 15ης Φεβρουαρίου, τα δύο κόμματα ου συμμετέχουν στην κυβέρνηση έχουν δεσμευτεί  να αραμείνουν ροσηλωμένα, και μετά τις εκλογές, στους στόχους και τις βασικές ολιτικές του Προγράμματος, όως εριγράφονται στο Μνημόνιο και τη Χρηματοιστωτική Συμφωνία.

         Σύμφωνα με τις δεσμευτικές αυτές ειστολές, το μόνο ου θα μορούν να κάνουν τα δύο κόμματα για τις Συμφωνίες με την Τρόικα, μετά τις εικείμενες ρόωρες εκλογές, είναι αυτό ου σημειώνει στην ειστολή του ο αρχηγός της ΝΔ: να φέρουν για συζήτηση τροοοιήσεις ου θα εγγυηθούν την λήρη εφαρμογή του Προγράμματος, ου  μορεί να ααιτηθούν, μαζί με βιώσιμες εναλλακτικές ολιτικές, αυστηρά μέσα στα λαίσια του Προγράμματος, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η είτευξη των στόχων του.

         Είναι ροφανές ότι, και μετά τις εκλογές, καμιά τροοοίηση του Προγράμματος ου έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα δεν μορεί να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της. Και η γνώμη της Τρόικας για τις μεταρρυθμίσεις και τα δημοσιονομικά μας είναι γνωστή.

 

2.     Με δεδομένα τα ιο άνω, ρωτάμε εκείνες τις ολιτικές δυνάμεις ου εμφανίζονται ως υοστηρικτές της ευρωαϊκής ορείας της Χώρας:

 

(α) Για να κάνετε τι, οδηγείτε σε ρόωρες εκλογές τη Χώρα την κρίσιμη αυτή ερίοδο;

 

(β) Σε τί θα ζημιωνόταν η Χώρα αν, αντί για ρόωρες εκλογές, η κοινοβουλευτική  λειοψηφία ου ψήφισε τις Συμφωνίες με την Τρόικα στήριζε μια ολιγομελή κυβέρνηση συνεργασίας αό ολιτικούς και τεχνοκράτες, όως έγινε στην Ιταλία;

 

(γ) Ποιο φαντάζεστε ότι θα είναι το μέλλον της Χώρας, αν οι ρόωρες εκλογές, στη σημερινή συγκυρία ου η ψήφος μορεί να είναι ψήφος θυμού και αγανάκτησης για το αμαρτωλό αρελθόν και όχι ψήφος για το αύριο:  

- μετατραούν σε δημοψήφισμαεκείνο ακριβώς ου όλοι σας αναθεματίζατε ριν αό μερικούς μήνες, αναγνωρίζοντας τις καταστροφικές συνέειές του– και οδηγήσουν σε κοινοβουλευτική λειοψηφία ου θα θελήσει να ανατρέψει τις ψηφισμένες αό τη σημερινή Βουλή Συμφωνίες;

- οδηγήσουν τη Χώρα σε ακυβερνησία;

 

3.     Σήμερα ου, χωρίς αάντηση στα ερωτήματα αυτά, και σαν να έχει μει σε αυτόματο ιλότο, η Χώρα οδηγείται σε ρόωρες εκλογές, δεν μένει τίοτε άλλο αρά να ούμε στους ολιτικούς ου υοστηρίζουν την ευρωαϊκής ορείας της:

 

(α) Αντί να εμφανίζεστε φοβισμένοι ή να κρύβεστε, βγείτε ανοιχτά μροστά στον λαό τον αοροσανατολισμένο αό τα ΜΜΕ του λαϊκισμού, αλλά και αό τη μέχρι σήμερα αμφίσημη ή αρνητική στάση των ερισσσοτέρων αό σας– και είτε του καθαρά:

- ότι δεν υάρχει τρόος να ξεφύγουμε αό την κατάσταση ου έχουμε βρεθεί, χωρίς να υοφέρουμε, και μάλιστα για ολλά χρόνια,

- ότι το ζήτημα είναι να ειλέξουμε ώς θα υοφέρουμε λιγότερο και να βρούμε ώς τα βάρη δεν θα τα σηκώσουν μόνο οι φτωχοί,

- ότι οι ειλογές μας είναι μόνο δύο, ο δρόμος του ευρώ με την Ευρώη και ο δρόμος της δραχμής με τη Μοναξιά και την Πτώχευση,

- ότι, α τις δύο αυτές ειλογές, εκείνη ου μορεί να μας οδηγήσει σε ένα σύγχρονο ευνομούμενο κράτος, α το οοίο οι ολλοί, κι όχι οι λίγοι, θα ωφελούνται, είναι η ρώτη, ο δρόμος της συμόρευσης με τους εταίρους μας της Ευρώης.

 

(β) Μη ναρκοθετήσετε, κατά τον ροεκλογικό αγώνα, τη συνεργασία σας σε μια Κυβέρνηση για την έξοδο αό την κρίση, αν οι εκλογές δεν δώσουν αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα, αναλογιζόμενοι ότι, στην ερίτωση αυτή:

- η εντολή του λαού θα είναι εντολή για συνεργασία,

- ώς αλλιώς θα γίνουν ράξη οι σωστές εισημάνσεις ενός α τους αρχηγούς σας, με τις οοίες δεν μορεί αρά όλοι σας να συμφωνείτε: Η Χώρα ρέει να κυβερνηθεί αό την ρώτη στιγμή, η κοινωνική συνοχή ρέει να αοκατασταθεί αό την εόμενη μέρα και η ανάκαμψη ρέει να αρχίσει το ταχύτερο;

- ώς αλλιώς θα αντιμετωιστούν οι κίνδυνοι ου δεν έχουν αομακρυνθεί ακόμα, όως σωστά ροειδοοιεί ένας α τους αρχηγούς σας, και όλοι σας ασφαλώς θα συμφωνείτε με τη διαίστωση αυτή;  

 

(γ) Δείξτε έμρακτη μετάνοια για τις αμαρτίες σας του αρελθόντος και σταματήστε το ҹαιχνίδι της είρριψης ευθυνών στους άλλους (και, ρώτα α όλα, τη φαρσοκωμωδία των εξεταστικών ειτροών, ου άντοτε υηρετούν την κομματική ροαγάνδα και όχι την αλήθεια).

- Για να δώσετε ένα ελάχιστο δείγμα ότι εννοείτε τις υοσχέσεις σας για αλλαγή, αλλάζοντας ρώτα τους εαυτούς σας και το κόμμα σας, ριν αλλάξετε τη Χώρα.

- Για να μην υονομεύσετε τη συμμόρφωσή σας με την εντολή για κυβερνητική συνεργασία, ου ιθανώς θα σας δώσει ο λαός με τις εικείμενες εκλογές.

- Γιατί κανέναν δεν είθετε σήμερα με το ανόητο αυτό αιχνίδι. Οι ολίτες γνωρίζουν λέον ότι όλοι σας αό κοινού, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ως κυβέρνηση ή ως αντιολίτευση, με τις ράξεις και αραλείψεις σας δεκαετίες τώρα, κατασκευάσατε ένα κράτος αναοτελεσματικό, άδικο, σάταλο, με χωλαίνουσα αιδεία, με άρρωστο σύστημα υγείας, με χαώδη δημόσια διοίκηση, με γενικευμένη διαφθορά, με αδίστακτη ανομία, με σαθρή οικονομία, ένα κράτος αό το οοίο ωφελούνται οι λίγοι και ζημιώνονται οι ολλοί.

 

4.     Τις ρόωρες εκλογές είναι λογικό και αναμενόμενο να τις ζητούν αυτοί ου θεωρούν ειζήμιες για τη Χώρα τις αοφάσεις της σημερινής Βουλής για τις Συμφωνίες με την Τρόικα, με την ελίδα η νέα Βουλή να τις ανατρέψει. Όχι εκείνοι ου τις ψήφισαν!

            Τώρα, όμως, ου η αόφαση έχει αρθεί, ας αναλογιστούν τουλάχιστον εκείνοι ου τις αοφάσισαν ώς ρέει να συμεριφερθούν ριν και μετά τις εκλογές, καθώς, όως μας λέει ένας αρχηγός τους, οι κίνδυνοι δεν έχουν αομακρυνθεί ακόμα!