Ρήξη με την Ευρωζώνη ή ρήξη μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ;

 

του Ραφήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Η λειοψηφία των ολιτών έχει λέον καταλάβει ως η ρήξη με την Ευρωζώνη θα έχει δραματικές συνέειες, οικονομικές και ολιτικές (ακραία φτωχοοίηση και αομόνωση της Χώρας), και ως ακόμα και μια εώδυνη συμφωνία με την Ευρωζώνη είναι ροτιμότερη αό τη ρήξη μαζί της.

 

2.            Ο κ. Τσίρας ρέει να αναγνωρίσει την αμείλικτη αυτή ραγματικότητα και να να έρθει τελικά σε συμφωνία με τους Δανειστές.

Παραδεχόμενος τα (αγκοσμίως και διαχρονικώς) αυτονόητα, ου έδειχνε να αγνοεί ριν αό τις  εκλογές, αλλά και αμέσως μετά:

- Κανένα κράτος δεν μορεί να ξοδεύει ερισσότερα αό όσα εισράττει.

- Κάθε χώρα ου ανήκει σε μια Ένωση χωρών είναι υοχρεωμένη να τηρεί τους Κανόνες της Ένωσης (ου έχουν συμφωνηθεί αό τα μέλη της με δημοκρατικές διαδικασίες και ου αλλάζουν με αυτές και μόνο τις διαδικασίες).

- Και οι άλλες κυβερνήσεις, όως και η ελληνική, έχουν άρει εντολή α τον λαό τους να εφαρμόσουν το ρόγραμμά τους, υοστηρίζουν τα συμφέροντα των λαών τους και λογοδοτούν στα Κοινοβούλια των χωρών τους και στους δικούς τους λαούς.

- Οι συμφωνίες ου η κυβέρνηση μιας Χώρας συνάτει δεσμεύουν τη Χώρα και δεν  ανατρέονται μονομερώς αό την εόμενη κυβέρνηση, αλλά είτε καταγγέλλονται και λήγουν είτε τροοοιούνται με κοινή συμφωνία των ετέρων.

- Μια κυβέρνηση ου έχει ξεμείνει αό λεφτά και διαραγματεύεται έχοντας αέναντί της όλες τις άλλες κυβερνήσεις δεν μορεί να ετύχει όλα όσα ειθυμεί.

 

3.            Οι συνέειες της συμφωνίας του κ. Τσίρα με τους Δανειστές θα είναι εώδυνες, κακές ή ολύ κακές (ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των ολιτών ου θα τις υοστούν), η Συμφωνία όμως ρέει να ειτευχθεί έστω και την τελευταία στιγμή.

 

Καθώς η Συμφωνία, ακόμα και η εώδυνη, ροσφέρει Ελίδα, ενώ οι άλλες εναλλακτικές λύσεις (δραχμή, δάνεια ρωσσο-κινέζικα, των BRICS κ.τ.τ.), ου κάοιοι μας ροτείνουν, μόνο το Χάος ροοιωνίζονται.

 

4.           Τότε ακριβώς, την τελευταία στιγμή, ο κ. Τσίρας θα κληθεί να δράσει με αοφασιστικότητα ως εκλεγμένος αό τον λαό ρωθυουργός και όχι ως αρχηγός κόμματος.   

Ειλέγοντας να υηρετήσει το μακροχρόνιο συμφέρον της Χώρας και όχι το βραχυχρόνιο του κόμματός του.

Ειλέγοντας να τηρήσει το μείζον αό τα δύο μέρη της ροεκλογικής του υόσχεσης, την αραμονή της Χώρας στην Ευρωζώνη και την Ευρώη.        

Ειλέγοντας τη Συμφωνία με τους δανειστές και τη Ρήξη με όσους αό τη σημερινή κυβέρνηση και το κόμμα του δεν αοδεχτούν τη Συμφωνία ου αυτός θα έχει δεχτεί.

Ειλέγοντας, αν χρειαστεί για την εφαρμογή της Συμφωνίας, τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, με τη σύμραξη και άλλων κομμάτων της αρούσας Βουλής (και αορρίτοντας τις εισηγήσεις για νέες εκλογές, ου όχι μόνο λεφτά δεν θα μας φέρουν, αλλά και θα ολοκληρώσουν την καταστροφή της οικονομίας μας).

 

5.           Θα τολμήσει ο κ.Τσίρας, αυτή την κρίσιμη ώρα, να δράσει ως ρωθυουργός-ηγέτης ή θα ροτιμήσει τον ρόλο του οδηγετούμενου ρωθυουργού;