Ποιο είναι ραγματικά "το σκάνδαλο της Μονής Βατοεδίου"

ή

ώς οι άνθρωοι της ολιτικής αλώς μας δουλεύουν

 

(Κείμενο του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, με βάση τα ορίσματα των Εξεταστικών Ειτροών της Βουλής του 2008 και του 2010)

 

 

1. Η έρευνα για οινικές ευθύνες υουργών, με τη σύσταση ροανακριτικής ειτροής, ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι:

         α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας και των αραλίμνιων εκτάσεών της δεν έχει μέχρι σήμερα οριστικοοιηθεί, με αλά λόγια δεν γνωρίζουμε ακόμα αν οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο ή στη Μονή Βατοεδίου (ΜΒ).  

         Θα οριστικοοιηθεί όταν εκδοθούν οριστικές και αμετάκλητες αοφάσεις των αρμόδιων Δικαστηρίων, ελληνικών και ευρωαϊκών, στα οοία έχουν ροσφύγει ή θα ροσφύγουν το Δημόσιο και η Μονή (έχουν ήδη ασκηθεί εφέσεις, τόσο αό το Δημόσιο όσο και αό τη ΜΒ, κατά της, υέρ του Δημοσίου με ψήφους 2 ρος 1, ρωτόδικης αόφασης – και δεν είναι λίγοι εκείνοι ου υοστηρίζουν ότι υάρχουν σοβαρές ιθανότητες η οριστική και αμετάκλητη αόφαση της Δικαιοσύνης να είναι υέρ της ΜΒ).

         β. Aό τις ανταλλαγές των ακινήτων του Δημοσίου και της ΜΒ δεν έχει ροκύψει ζημία του Δημοσίου, σύμφωνα με τα συμεράσματα δύο εκθέσεων του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ, μόνου αρμόδιου κατά Νόμο οργάνου για εκτιμήσεις της αξίας ακινήτων του Δημοσίου), της έκθεσης εανεκτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή American Appraisal και της αναφοράς της Ολομέλειας του ΣΟΕ, ενώ δεν έχει υάρξει μέχρι σήμερα καμία έκθεση άλλου, κρατικού ή ιδιωτικού, οργάνου  για την εκτίμηση της αξίας των ανταλλαγέντων ακινήτων.

         γ. Δεν έχει φανεί διακίνηση "μαύρου ολιτικού χρήματος". 

         δ. Τυχόν οινικές ευθύνες υουργών έχουν ήδη αραγραφεί.

 

2. Οι χειρισμοί και οι αοφάσεις των αρμόδιων υουργών (α) τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ στο ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και (β) της ΝΔ στο ζήτημα των ανταλλαγών ειδέχονται ελέγχου, ου μορεί να καταλήξει σε αόδοση ολιτικών ευθυνών.

 

Συγκεκριμένα, μορεί βασίμως να ιχυριστεί κανείς ότι, αφού ήταν γνωστό και αοδεκτό αό όλους ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των διεκδικούμενων αό τη ΜΒ εκτάσεων ερόκειτο να κριθεί τελικώς αό τη Δικαιοσύνη (στην οοία μάλιστα ροσέφυγε η ΜΒ ριν αό την υουργική αοδοχή (στις 4.6.03) της τρίτης γνωμάτευσης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (Γ.Σ.), θα έρεε να αοφευχθούν:

         - η αοδοχή των τριών γνωμοδοτήσεων του Γ.Σ. για τη διοικητική αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας της ΜΒ εί των είδικων εκτάσεων (αό τους υφυουργούς Γ. Δρυ και Α. Φωτιάδη) και τα ρωτόκολλα αράδοσης και αραλαβής, 

         - η αόφαση αναομής τους ρος εανεξέταση αό το (ίδιο) Γ.Σ. (αό τον υφυουργό Α. Φωτιάδη), αφού δεν είχαν ροκύψει νέα στοιχεία και, εομένως, ήταν σίγουρο ότι η γνωμοδότηση (τέταρτη) του Γ.Σ. θα ειβεβαίωνε  τις τρεις ροηγούμενες γνωμοδοτήσεις του,

         - η αοδοχή της (τέταρτης) γνωμοδότησης του Γ.Σ. για τη μη ύαρξη λόγων εανεξέτασης των τριών ροηγούμενων γνωμοδοτήσεών του, και μάλιστα ενώ είχε ροηγηθεί η διάσκεψη του Δικαστηρίου εί της αγωγής της Μονής, και, στη συνέχεια,  της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την αροχή συναίνεσης για μη έκδοση αόφασης του Δικαστηρίου εί της αγωγής της ΜΒ (αό τον υφυουργό Π. Δούκα), 

         - η ειλογή της λύσης των ανταλλαγών για την είλυση του ροβλήματος (αό τον υφυουργό Π. Δούκα και τον υουργό Ευ. Μασιάκο).

        

Πρέει όμως να αναγνωριστεί ότι οι ως άνω υουργικές αοφάσεις ελήφθησαν μετά αό ομόφωνες γνωματεύσεις των αρμόδιων νομικών οργάνων του Κράτους (του Γ.Σ., τα οκτώ μέλη του οοίου ήσαν και μέλη του Ν.Σ.Κ., και του Ν.Σ.Κ.).

 

3. Για τις εργασίες των δύο εξεταστικών ειτροών της Βουλής για την υόθεση του Βατοεδίου. 

        

Και στην ερίτωση του Βατοεδίου, εαληθεύτηκε για άλλη μια φορά ότι: 

         - "Ο θεσμός αυτός (των εξεταστικών ειτροών) δεν ροσφέρεται για τη διαλεύκανση σκανδάλων και την αόδοση ευθυνών.Με συμμετοχή κατά λειοψηφία βουλευτών του κυβερνητικού στρατοέδου οι εξεταστικές ειτροές σανίως ροχωρούν σε βάθος. Κατά κανόνα εξυηρετούν τις εικοινωνιακές ανάγκες όσων ζητούν τη σύστασή τους" (Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, "Κ" 19.10.08). 

         - η σύστασή τους  σκοό έχει να ληγεί ο αντίαλος και να αοκομιστούν κομματικά ωφέλη, όχι "να λάμψει η αλήθεια",  για την οοία ουδόλως ενδιαφέρονται τα κόμματα (η αλήθεια αοκλείεται να ροκύψει αό "ερευνητές" ου έχουν σχέσεις ολιτικής ή άλλης αντιαλότητας με τον "ερευνόμενο") .

        

Το συμέρασμα αυτό γίνεται φανερό αό την αλή ανάγνωση των δέκα ορισμάτων (δύο για κάθε κόμμα) των δύο εξεταστικών ειτροών (του 2008 και του 2010), όου, για αράδειγμα, ο αναγνώστης:

         - διαβάζει όχι ένα αλλά έντε "ιστορικά" της υόθεσης, σε καθένα αό οοία τονίζονται ειλεκτικά κάοια γεγονότα και αοσιωώνται άλλα, με συνέεια να μην μορεί κανείς να έχει λήρη και καθαρή εικόνα της υόθεσης (το ίδιο και με τα σημαντικά αοσάσματα των καταθέσεων των μαρτύρων: σε κάθε κομματικό όρισμα, αό την κατάθεση ενός μάρτυρα αναφέρονται τα αοσάσματα ου στηρίζουν το στόχο του κόμματος, ενώ αοσιωώνται εκείνα ου δεν τον στηρίζουν).

         - συναντά ανακολουθίες (για αράδειγμα: η ΝΔ κατηγορεί τον Α. Φωτιάδη γιατί δεν ανέτρεψε τις τρεις αοφάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και δικαιολογεί τον Π. Δούκα ου έκανε ακριβώς το ίδιο, ενώ το ΠΑΣΟΚ αθωώνει τον Α. Φωτιάδη και κατηγορεί τον Π. Δούκα για το ίδιο ζήτημα. Ο ΛΑΟΣ, ενώ υερασίζεται τα Χρυσόβουλα –στα οοία κυρίως βασίζονται οι διεκδικήσεις της ΜΒ– ενώ δέχεται ότι η εικόνα των λογαριασμών δεν έχει οδηγήσει σε μαύρο ολιτικό χρήμα, ότι η είκληση της ΜΒ ότι δεν υάρχει ζημιά του Δημοσίου, καθώς το Δημόσιο δεν μεταβίβασε σε ιδιώτη αλλά στο δημόσιο – για την ακρίβεια το στενό Δημόσιο στο ευρύ Δημόσιο– είναι σοβαρός, ότι δεν υάρχει ραγματογνωμοσύνη για την αξία των ανταλλαγέντων, τάσσεται υέρ της σύστασης ροανακριτικής ειτροής).

         - εντυωσιάζεται αό τη γλώσσα ου κάοια ορίσματα χρησιμοοιούν, ου μορεί ίσως να ταιριάζει σε κομματικές ανακοινώσεις όχι όμως και σε ορίσματα ειτροών της Βουλής των Ελλήνων.   

 

4. Η συμβολή των ΜΜΕ στον χαρακτηρισμό της υόθεσης Βατοεδίου ως ολιτικού σκανδάλου.

        

Την υόθεση Βατοεδίου  τα ΜΜΕ την αντιμετώισαν με τον γνωστό εδώ και δεκαετίες τρόο.

         Αμέσως μόλις εμφανιστεί μια υόθεση, και ριν καν ροχωρήσει κάοια υεύθυνη έρευνα, η υόθεση βαφτίζεται ανειφύλακτα σκάνδαλο και αρχίζει το μακρύ –και εωφελές για την τσέη ή την εαγγελματική ροώθηση κάοιων– σίριαλ των τηλεοτικών δικών και των ειόλαιων δημοσιεύσεων. Όου ροσβάλλεται και καταλύεται κάθε έννοια σοβαρότητας και δικαιοσύνης (με μάρτυρες, ψευδομάρτυρες ή κατηγορούμενους να αοριστολογούν ή να συμεραίνουν και με αρουσιαστές να βαφτίζουν τα λεγόμενά τους καταγγελίες ή αοκαλύψεις και, με τα γνωστά εικοινωνιακά τρυκ, άλλους να  ξεκάνουν και άλλους να ααλλάσσουν).

 

Αυτό είχε γίνει το 1989 με την υόθεση Κοσκωτά, αυτό έγινε και το 2010 με την υόθεση Βατοεδίου.

Το 1989, η κομματική ροαγάνδα της ΝΔ και το ανηλεές καθημερινό σφυροκόημα των ισχυρών ΜΜΕ  έεισαν  ακόμα και τους ανακριτές ότι ο ρώην ρωθυουργός Ανδρέας Παανδρέου "αρότι γνώριζε αό δημοσιεύματα του Τύου ότι ο Κοσκωτάς υεξαιρούσε, η Τράεζα Κρήτης ήταν αφερέγγυα, οι ιδιώτες αέσυραν τις καταθέσεις τους ή δεν ραγματοοιούσαν άλλες, οι εμορικές τράεζες αρνούνταν να τη χρηματοδοτήσουν και η ρευστότητά της μειονόταν συνεχώς και αλματωδώς, αό τις 11.6.87 έως τις 19.10.88 έδωσε εντολές, οδηγίες και αραινέσεις σε διοικητές έντε ΔΕΚΟ, σε συναντήσεις ου είχε μαζί τους, να καταθέσουν τα χρήματα των Οργανισμών τους στην Τράεζα Κρήτης και να μην αναλάβουν αυτά ου ήσαν κατατεθημένα σ αυτήν, ρος το σκοό να οφελήσει, με ζημία των Οργγανισμών, αφενός μεν την Τράεζα Κρήτης, ου ήταν φιλική ρος την τότε κυβέρνησή του, αφετέρου δε τον Γ. Κοσκωτά, ου ήταν ροσωικός του φίλος και του έδωσε για την εκδούλευσή του αυτή χρηματικά δώρα"! 

         Όσοι είχαμε τότε την ευθύνη των σχέσεων των ΔΕΚΟ με τις Τράεζες, συμεριλαμβανομένης και της Τράεζας Κρήτης του Κοσκωτά, αοδεικνύαμε με έγγραφα ότι η κατηγορία ήταν ψεύτικη, η φωνή μας όμως ήταν ολύ αδύνατη και καλυτόταν αό την ισχύ της κομματικής  ροαγάνδας (με τις μαρτυρίες των σωματοφυλάκων του Κοσκωτά, ου μετέφεραν στο σίτι του ρωθυουργού, μέσα σε κουτιά άμερς, τα "τούβλα" των εντοχίλιαρων!) (ς γενικός διευθυντής Οικονομικού της ΔΕΗ τότε, έζησα τα θλιβερά αυτά γεγονότα και τα έχω καταγράψει στο βιβλίο μου "ΔΕΗ: Τα μεγάλα ζητήματα").

         Το 2008, η κομματική ροαγάνδα του ΠΑΣΟΚ και το ανηλεές καθημερινό σφυροκόημα των (ίδιων) ισχυρών ΜΜΕ  έεισαν τον ελληνικό λαό για το "μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα",  ακόμα και τον ρωθυουργό Κώστα Καραμανλή  για το "μέγεθος του ροβλήματος" (με της ίδιας οιότητας ειχειρήματα και μαρτυρικές καταθέσεις όως της ΝΔ το 1989).

 

5. Οι άνθρωοι της ολιτικής αλώς μας δουλεύουν .

 

Ο Αντώνης Καρκαγιάννης είχε γράψει στην "Καθημερινή" στις 16.11.08: "Παρακολουθώντας τις μακρόσυρτες και φλύαρες διαδικασίες της Εξεταστικής Ειτροής, τα τερτίια, τις κομματικές αντεγκλίσεις και τις ρητορικές κορώνες εδραιώνεται η εοίθησή μου ότι οι άνθρωοι της ολιτικής αλώς 'μας δουλεύουν' "

 

Ας ευχηθούμε οι ολίτες να καταλάβουν κάοτε "το δούλεμα" των ολιτικών και, θα ρόσθετα, των ΜΜΕ και να μην έφτουν θύματά τους.