Ανεφάρμοστο στα λαίσια της Ευρωζώνης, χωρίς κομματική νομιμοοίηση αλλά με ҹρωτότυες ιδέες το Σχέδιο Ανασυγκρότησης του κ. Τσίρα

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Η μοιραία αντίφαση του  Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης ου αρουσίασε ο κ. Τσίρας στη Θεσσαλονίκη είναι ότι υόσχεται την αραμονή της Χώρας στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε. και συγχρόνως τη μη τήρηση θεμελειωδών ολιτικών και κανονισμών τους καθώς και την ανατροή συμβάσεων με τις οοίες έχει δεσμευθεί η χώρα μας.

Ο κ. Βούτσης υήρξε σαφής: Εμείς δεν είμαστε της λογικής των ισοδύναμων μέτρων!

Υόσχεται ουσιασικά ο κ. Τσίρας μια μη διαραγμάτευση με την Ευρωζώνη (αυτό ου ό ίδιος αέδωσε στον ρωθυουργό) μέσα στην Ευρωζώνη.

 

Και αυτά όταν: 

- Η κοινή λογική συμεραίνει ως, στην Ευρώη ου λειτουργεί με δημοκρατικούς κανόνες, είναι αδύνατο, η συντριτική λειοψηφία των ευρωαίων ολιτών, των κοινοβουλίων τους (εθνικών και ευρωκοινοβουλίου) και των κυβερνήσεών τους να δεχτεί τις ααιτήσεις μιας μικρής μειοψηφίας.   

- Οι αοφασίζοντες στην Ευρωζώνη, χωρίς καμιά αολύτως εξαίρεση, εαναλαμβάνουν κάθε τόσο εδώ και χρόνια μονότονα: Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη των εταίρων της ανεξάρτητα αό την κατάσταση ου θα εικρατεί στις αγορές μόνο αν τηρεί τα συμφωνηθέντα.        

- Σύντροφοι του κ. Τσίρα, μέχρι και μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, εισημαίνουν με κείμενά τους στην ISKRA ότι, στα λαίσια της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης είναι αδύνατο να εφαρμοστούν ολιτικές με τις οοίες δεν θα συμφωνούν τα θεσμοθετημένα Όργανά τους (υενθυμίζοντάς μας και τους Κανονισμούς της Ε.Ε. για τη δημοσιονομική ειτήρηση των κρατών-μελών της, αυτήν για όλα τα κράτη της Ε.Ε. και την αυστηρότερη, για τα κράτη με δανειακά ρογράμματα έως ότου αοληρωθεί το 75% του χρέους τους).

 

2.           Το Σχέδιο της Θεσσαλονίκης εριλαμβάνει και κάοιες ҹρωτότυες ιδέες.        

(α) Μας είε ο κ. Τσίρας: Έχουμε μία άλλη λογική, μιλάμε για την ενίσχυση της ζήτησης, την τόνωση της αασχόλησης, ου θα φέρει ίσω την ολυόθητη ανάτυξη.

Η γνωστή μας αλαιά λογική, η ριν αό την άλλη λογική του κ. Τσίρα, λέει κάτι εντελώς διαφορετικό:  

Την ανάτυξη και, μαζί της, την αύξηση της αασχόλησης την φέρνουν κυρίως η αύξηση της αραγωγικής ικανότητας και της αραγωγικότητας μιας χώρας.

Χωρίς αραγωγική ικανότητα και αραγωγικότητα, η αύξηση της ζήτησης έχει ως δυσμενή αοτελέσματα, εκτός άλλων, την αύξηση των εισαγωγών και τη μείωση της αασχόλησης.

 

(β) Ο ίδιος, μη ααντώντας στην ερώτηση Σε αυτή την ρώτη ερίοδο μετά την εκλογική σας νίκη και τη δημιουργία Κυβέρνησης θα χρειαστεί να δανειστείτε; Και τι θα κάνετε με τα χρήματα τα οοία εριμένουμε αό το ΔΝΤ στην εόμενη ερίοδο, θα τα άρετε;, δήλωσε:

Ανεξάρτητα και ροτού έχουμε το αοτέλεσμα της διαραγμάτευσης σε ευρωαϊκό είεδο έχουμε καταστρώσει και θα υλοοιήσουμε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης δε βασίζεται στη λογική ότι κάοιος θα μας δανείσει λεφτά για να ροχωρήσουμε.

 

Όμως, οια χώρα σήμερα αοκλείει τη χρηματοδότηση με δανεισμό των σχεδίων ανασυγκρότησης ή εανεκκίνησης της οικονομίας της;.

 

3.            Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης  της Θεσσαλονίκης αοκλίνει σε σοβαρά ζητήματα αό τις θέσεις της Πολιτικής Αόφασης του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ (ου εγκρίθηκε μόλις ριν αό 13 μήνες).

Μέχρι να εγκριθεί αό ένα εόμενο Συνέδριο, το Σχέδιο της Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται χωρίς κομματική νομιμοοίηση. 

 

4.           Αντί για ρόχειρα, αοσασματικά και γενικόλογα κείμενα, όως το Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, ας συντάξουν οι αρμόδιοι του ΣΥΡΙΖΑ τα εξής, ααραίτητα για την υλοοίηση των υοσχέσεών τους, Σχέδια Νόμου κι ας τα καταθέσουν στη Βουλή:

- Το Σχέδιο Προϋολογισμού του 2015 ή του 2016 (ανάλογα με το ότε ιστεύουν ότι θα είναι στην κυβέρνηση).

- Το Σχέδιο Νόμου για ένα δίκαιο και αοτελεσματικό φορολογικό σύστημα (για το οοίο μόνο κοινοτοίες ακούμε αό τον κ. Μηλιό).

- Το Σχέδιο Νόμου για το Πρόγραμμα Ανάτυξης (του οοίου μόνο τους άξονες, τους ҹυλώνες κ.τ.τ. αρουσιάζει κάθε τόσο ο κ. Δραγασάκης).

Η ανάγκη για τη σύνταξη αυτών των Σχεδίων Νόμου είναι εείγουσα, αφού ο κ. Τσίρας ιστεύει ως οι εκλογές θα γίνουν ολύ σύντομα και ως α αυτές θα ροκύψει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλιώς, ώς να ιστέψουμε ότι οι αρμόδιοι του ΣΥΡΙΖΑ, ου μετά δύο χρόνια διαβουλεύσεων δεν έχουν ακόμα καταφέρει να συμφωνήσουν μεταξύ τους για τα βασικά αυτά Κείμενα, θα μορέσουν να τα ετοιμάσουν, να τα συμφωνήσουν μέσα στο κόμμα τους και με τους συμμάχους τους στην κυβέρνηση, να τα φέρουν σε Συνέδριο (για να εγκριθούν οι αοκλίσεις τους αό τις Αοφάσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου) και τελικά να τα καταθέσουν στη Βουλή έγκαιρα, μόλις γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ;