Για το Υδροηλεκτρικό Έργο Τεμένους

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 13.10.01)

 

 

Με αφορμή το ειτυχημένο ρεορτάζ της κας Χρύσας Λιάγγου, στην Καθημερινή της 26ης Σετεμβρίου, για το Υδροηλεκτρικό έργο Τεμένους, θα ήθελα να σημειώσω τα εξής:

 

Η κατασκευή του ΥΗΕ Τεμένους έρεε να είχε ήδη ανατεθεί αό την ροηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΗ. 

Η τελευταία οτέ δεν εξήγησε γιατί, αφού διεξήγαγε το σχετικό διαγωνισμό και άνοιξε τις ροσφορές, τον Ιανουάριο 1998, δεν ροχώρησε στην ανάθεση του έργου.

 

Την καθυστέρηση της κατασκευής του έργου αυτού και τις εξ αυτής συνέειες είχα εισημάνει και στη σημερινή Διοίκηση της ΔΕΗ, το Νοέμβριο 2000, σε υόμνημά μου για τα μεγάλα ζητήματα της ΔΕΗ. 

 

Ο κ. Υουργός Ανάτυξης βεβαιώνει σήμερα ότι το έργο θα κατασκευαστεί αό ιδιώτες.

Δεν μας ληροφορεί όμως, αν το κόστος του ρεύματος ου θα αράγεται αό τους ιδιώτες θα είναι μικρότερο ή όχι αό το κόστος ου ροέκυψε αό τον ροανεφερθέντα διαγωνισμό της ΔΕΗ.

Αν είναι μεγαλύτερο, ως δικαιολογείται η αναγγελθείσα αό τον Υουργό ανάθεση σε ιδιώτες;

 

Ακόμα, όσο βέβαιος είναι ο κ. Υουργός ότι οι ιδιώτες θα κατασκευάσουν ράγματι το έργο αυτό, όως, εξάλλου, και άλλα ενεργειακά έργα;

Η χορήγηση αδειών ηλεκτροαραγωγής, για την οοία και μόνο μορεί να είναι βέβαιος ο κ. Υουργός, δεν εξασφαλίζει ότι οι ιδιώτες κατοχοί τους θα ροχωρήσουν τελικά στην κατασκευή των έργων. 

Κι αυτό, εξ αιτίας των σοβαρών αβεβαιοτήτων για τον ηλεκτρικό τομέα της Χώρας, ου δεν ειτρέοιυν στους ιδιώτες να ειχειρήσουν τις μεγάλες εενδύσεις ου ααιτούνται.  

Οι αβεβαιότητες αυτές, όως κι άλλες φορές έχει εισημανθεί, οφείλονται κυρίως στον, ασκόως ολύλοκο, δυσεφάρμοστο και με αντιφατικές ρυθμίσεις, Νόμο για την αελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και στην έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού (ου έχει υοκατασταθεί αό συνεχώς εμφανιζόμενες δηλώσεις κι ενέργειες αρμόδιων και αναρμόδιων, κάθε μια αό τις α τις οοίες ανατρέει συνήθως την ροηγούμενη).

         

Με όλα αυτά, ολύ φοβάμαι ως οι αρμόδιοι θα καταφέρουν, τελικά, ούτε αελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού να έχουμε ούτε και ηλεκτρικό ρεύμα, θάχουμε, όμως, ευτυχώς, αρκετούς. ρολετάριους αδειούχους ηλεκτροαραγωγούς!