Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ου αοφασίστηκαν στο Συνέδριο δεν αλλάζουν αό την Κεντρική Ειτροή

 

Του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

                  Κατά την ρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Ειτροής του ΣΥΡΙΖΑ, εανεμφανίστηκε η διαφωνία μεταξύ της Πλειοψηφίας του και της Αριστερής Πλατφόρμας στα εξής δύο κρίσιμα ζητήματα:

 

1.         Ποιες είναι ακριβώς οι αοφάσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ για δύο στρατηγικής σημασίας θέματα:

- την αραμονή μας στην Ευρωζώνη και το ευρώ,

- τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, αν τα κράτη της Ευρωζώνης δεν δεχτούν τις θέσεις του για κάοια σοβαρά ζητήματα (ακύρωση μνημονίων, διαγραφή χρέους, θέση τραεζών υό την ιδιοκτησία του δημοσίου, ακύρωση ιδιωτικοοιήσεων, αεμλοκή αό το ΝΑΤΟ κ.λ..).  

(α) Η Πλειοψηφία υοστηρίζει:  

Ότι θα αραμείνουμε στο ευρώ είναι αόφαση του Συνεδρίου, στο Τέξας το είε ο κ. Τσίρας (Γ. Σταθάκης, Mega 15.3.14).

(β) Η Αριστερή Πλατφόρμα υοστηρίζει:  

- Το Ιδρυτικό Συνέδριο του κόμματος αοφάσισε να δοθεί η μάχη για την εφαρμογή του ρογράμματος της ριζοσαστικής αριστεράς μέσα στο λαίσιο του συνθήματος καμία θυσία για το Ευρώ. Η αόφαση του Συνεδρίου δεν υιοθέτησε καταστροφολογικού τύου εκτιμήσεις στο ενδεχόμενο εξόδου αό την ζώνη του ευρώ (Κείμενο Συμβολής Αριστερής Πλατφόρμας στην 4η Συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Iskra 8/12//13).

- Αν μια Κυβέρνηση της Αριστεράς εκβιαστεί αό το ευρωαϊκό κατεστημένο όως η Κύρος, τότε δεν θα ρέει να εγκαταλείψει το ροοδευτικό ρόγραμμά της αλλά να είναι έτοιμη, σε κάθε ερίτωση, να το εφαρμόσει ακόμα και εκτός ευρωζώνης  (Π. Λαφαζάνης στην ρόσφατη Κ.Ε., Iskra 13/4, 14/4).

(γ) Η δική μας άοψη είναι ως αυτό ου αοφάσισε το Συνέδριο (τον Ιούλιο 2013) για τα δύο αυτά θέματα έχει διατυωθεί με σαφήνεια στην Πολιτική Αόφαση του Συνεδρίου και εκφράζεται ακριβέστερα αό την Αριστερή Πλατφόρμα.

Ιδού η ακριβής διατύωση της αραγράφου 13.2 της Πολιτικής Αόφασης:

Όως συμυκνώνει το σύνθημα καμιά θυσία για το ευρώ, αόλυτη ροτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ αοτελεί η αοτροή της ανθρωιστικής καταστροφής και η ικανοοίηση των κοινωνικών αναγκών, όχι η υοταγή σε υοχρεώσεις ου ανέλαβαν άλλοι, υοθηκεύοντας τη χώρα. Δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωίσουμε τις ενδεχόμενες αειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όλα ου μορούμε να ειστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οοιαδήοτε εξέλιξη, βέβαιοι ότι, σε κάθε ερίτωση, ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει.

 

2.            Υάρχει ερίτωση τα 17 κράτη της Ευρωζώνης και τα 28 της Ευρωαϊκής Ένωσης να δεχτούν τις θέσεις ου έχει αοφασίσει το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για κάοια σοβαρά ζητήματα;

Να δεχτούν δηλαδή την ακύρωση των μνημονίων, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, τη θέση των τραεζών υό την ιδιοκτησία του δημοσίου, την ακύρωση των ιδιωτικοοιήσεων, την έξοδο της Ελλάδας αό το ΝΑΤΟ;

(α) Η Πλειοψηφία υοστηρίζει:

- Ναι, γιατί με τη βοήθεια των λαών και με σκληρές διαραγματεύσεις θα τους είσουμε.

(β) Η Αριστερή Πλατφόρμα υοστηρίζει:

- Η Ευρωζώνη και η Ευρωαϊκή Ένωση εδώ ου έχουν φτάσει δεν μεταρρυθμίζονται ούτε εανιδρύονται ή εαναθεμελιώνονται (Κείμενο Συμβολής Αριστερής Πλατφόρμας στην 4η Συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Iskra 8/12//13).

- Σοβαρό ολιτικό ατόημα και αυταάτη αοτελεί ο ισχυρισμός ότι η ακύρωση των μνημονίων και τα άλλα μορούν να ειτευχθούν με διαραγμάτευση με την Ευρωζώνη ή ότι μορεί να αλλάξει η σημερινή ραγματικότητα στην Ευρώη μόνο με την αλλαγή συσχετισμών στο Ευρωαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρα στελεχών της στην Iskra)

(γ) Η δική μας λογική λέει ότι:

- Δεν μορείς να κάνεις τέτοιες ανατροές, όταν οι ευρωαίοι ολίτες ου συμερίζονται τις θέσεις σου δεν αοτελούν αρά μια ελάχιστη μειοψηφία και όταν, μετά τόσα χρόνια, δεν έχεις καταφέρεις να είσεις ούτε έναν α αυτούς (άτομα ή Όργανα) ου αίρνουν τις αοφάσεις στην Ευρώη.  

 - Δεν θα υάρξει Ευρωαϊκό Όργανο της σημερινής Ευρώης ου να θελήσει να συζητήσει τέτοιες εξωφρενικές, για το ευρωαϊκό κεκτημένο (ή κατεστημένο), θέσεις.

Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για αοδοχή των θέσεών του θα αορριφθεί χωρίς συζήτηση εί της ουσίας, ως νόμω αβάσιμο.

 

                 Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στα ιο άνω δύο κρίσιμα ζητήματα είναι αυτές ου εκφράζει η Αριστερή Πλατφόρμα και όχι εκείνες ου εμφανίζει ο ρόεδρός του και άλλα στελέχη της ηγετικής ομάδας, ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ:

(α) Οι θέσεις ενός κόμματος (και δη αριστερού) είναι αυτές ου έχουν αοφασιστεί αό  το Συνέδριο (το ανώτατο Όργανό του) και

(β) Η Κεντρική Ειτροή δεν έχει την εξουσία να τροοοιήσει αοφάσεις του Συνεδρίου.