Οι βουλευτές μροστά στο τέλειωμα του Προγράμματος 

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Το γνωστό (ενταετές) Πρόγραμμα ου συμφωνήσαμε με την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ είχε κύριο στόχο:

- να δανειζόμαστε κατά τη διάρκεια της ισχύος του αό την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ και

- να αοκτήσουμε, με την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, σύγχρονους ευρωαϊκούς θεσμούς, ααραίτητους για την ανάτυξη της Χώρας και την εξασφάλιση της εμιστοσύνης των διεθνών εενδυτών και δανειστών.

Ο ροσδιορισμός των μέτρων του Προγράμματος έγινε με λάθη και αστοχίες, η εφαρμογή τους υήρξε λημμελής ενώ αρκετά αό τα διαρθρωτικά μέτρα ψηφίζονταν αό τη Βουλή, αλλά δεν εφαρμόζονταν λήρως και σωστά .

 

2.           Στην ορεία για την είτευξη των στόχων του Προγράμματος, τα δύο κόμματα της σημερινής κυβέρνησης  διέραξαν σοβαρά  λάθη, ου καθυστέρησαν ή/και εμόδισαν τη σωστή εφαρμογή τους, όως:

- Το ρωταρχικό μοιραίο λάθος: Η αόρριψη αό τον Γ. Παανδρέου της ρότασης του Ε. Βενιζέλου, η ψήφιση του ρώτου Προγράμματος (του Μαϊου 2010) αό τη Βουλή να γίνει με ενισχυμένη λειοψηφία.

Αν γινόταν δεκτή η ρόταση αυτή, η ΝΔ δεν θα μορούσε να αρνηθεί την ψήφισή του και τα ράγματα θα εξελίσσονταν ευνοϊκότερα για τη Χώρα.

- Η εντελώς αρνητική θέση της ΝΔ στο ρώτο Πρόγραμμα, ου συνέβαλε στο ρίζωμα του αντιμνημονιακού νεύματος.

- Ο τοριλισμός και αό τα δύο κόμματα (ΠΑΣΟΚ  και ΝΔ) της αόειρας για τον σχηματισμό κυβέρνησης κοινής εμιστοσύνης, τον Ιούνιο 2011, με συνέεια εντάμηνη καθυστέρηση στη συνέχιση και σωστή εφαρμογή του Προγράμματος.

- Η ανακολουθία του Γ. Παανδρέου με την αόειρα για δημοψήφισμα, ου κλόνισε την εμιστοσύνη των ευρωαίων εταίρων μας.

- Οι δύο εκλογές τον Μάϊο και Ιούνιο του 2012, με τα γνωστά δυσμενή αοτελέσματα για την  άσχουσα οικονομία της Χώρας.

- Οι υερβολικές ροσδοκίες ου καλλιεργήθηκαν ρόσφατα  για τη δυνατότητά μας να βγούμε ολύ σύντομα στις αγορές.

 

3.           Η ορεία αυτή δυσκολεύτηκε και αό τη σοβαρή έλλειψη υεύθυνης, συστηματικής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης των ολιτών αό τα στελέχη της συγκυβέρνησης, με αοτέλεσμα:

- Να κυριαρχούν καθημερινά στα Κανάλια και Ραδιόφωνα, ιδιαίτερα στις ρωινές ζώνες των γνωστών αρουσιαστών, η μονόλευρη αρουσίαση των γεγονότων, οι ǹολιτικές αναλύσεις καφενείου, η αντιμνημονιακή ροαγάνδα...

- Να διδάσκεται ο ελληνικός λαός ως η λιτότητα οφείλεται στα Μνημόνια και όχι στο ότι λεφτά δεν υάρχουν. 

Αλήθεια, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, έχει ακουστεί οτέ στα ΜΜΕ αυτά το εύλογο ερώτημα:

Χωρίς τα εάρατα Μνημόνια θα ήμασταν καλύτερα ή χειρότερα; Θα είχαμε μεγαλύτερους ή μικρότερους μισθούς και συντάξεις, λιγότερους ή ερισσότερους άνεργους;

Και κάτι ρόσφατο: Ακόμα και αό τα δύο τελευταία, ενδεικτικά της σκληρής ραγματικότητας, γεγονότα (υοδοχή αό τους εενδυτές των όσων ακούστηκαν στο Λονδίνο για μια άλλη (αριστερή) ολιτική εξόδου αό την κρίση και αντίδραση της Ευρωζώνης σε μονομερείς ενέργειες της κυβέρνησης) δεν διδάχτηκαν οι, μονίμως αδιάβαστοι, εθνικοί μας καθοδηγητές των ρωινάδικων...

Ο αγώνας ενάντια στην ραγματικότητα συνεχίζεται!

 

4.            Σήμερα, αρά τα λάθη και τις δυσκολίες, η Χώρα ετοιμάζεται για το τέλος του Προγράμματος και για το ξεκίνημα της εόμενης φάσης, στη δύσκολη ροσάθεια για την ανόρθωσή της.

Οι σημερινές ειλογές μας είναι δύο μόνο, τρίτη δεν υάρχει:

- Να  καταλήξουμε σε συμφωνία, στη διαραγμάτευση με τους εταίρους μας, για τη λήξη του Προγράμματος και για την ορεία  μας την εόμενη ερίοδο.

- Να ροχωρήσουμε μονομερώς στη λήξη του Προγράμματος και να βρεθούμε μόνοι μας την εόμενη μέρα.

Τη μία αό τις δύο αυτές ειλογές καλούνται να διαλέξουν και οι βουλευτές μας.

Με κριτήριο το μείζον, το καλό της Χώρας, αδιαφορώντας για το έλασσον, εγωισμούς, ροσωικές ειδιώξεις, αυτοσεβασμό...!