Να μη συνεχιστεί το θέατρο των Εξεταστικών Ειροών, αλλά να εφαρμοστεί η ρόταση του καθηγητή κ. Ν. Αλιβιζάτου

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Τα μέχρι σήμερα εεισόδια του σίριαλ Εξεταστικές Ειτροές της Βουλής, με τελευταία την αθώωση αό τη Δικαιοσύνη και των δεκατεσσάρων αραεμφθέντων συμμετόχων του Βατοεδίου (Μετά δύο Εξεταστικές και μία Ειτροή Προκαταρκτικής Εξέτασης ουδείς Υουργός αραέμφθηκε στο Δικαστήριο!) και το φιάσκο της Εξεταστικής Ειτροής για τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ, έχουν αοδείξει ως:  

Αυτό ου ειδιώκεται με τις Ειτροές αυτές είναι να ληγούν οι ολιτικοί αντίαλοι της εκάστοτε κυβέρνησης  και να αοκομιστούν κομματικά οφέλη, όχι να διερευνηθούν  αντικειμενικά οι υοθέσεις και να αοδοθεί δικαιοσύνη (Κριτές ου έχουν σχέσεις συμμαχίας ή αντιαλότητας με τους κρινόμενους δεν μορούν να είναι αντικειμενικοί και να αοδώσουν δίκαιο).

 

Την ραγματικότητα αυτή την έχει εισημάνει και ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανειστήμιο Αθηνών κ. Ν. Αλιβιζάτος, γράφοντας:

 

-Ο θεσμός των εξεταστικών ειτροών δεν ροσφέρεται για τη διαλεύκανση σκανδάλων και την αόδοση ευθυνών. Με συμμετοχή κατά λειοψηφία βουλευτών του κυβερνητικού στρατοέδου οι εξεταστικές ειτροές σανίως ροχωρούν σε βάθος. Κατά κανόνα εξυηρετούν τις εικοινωνιακές ανάγκες όσων ζητούν τη σύστασή τους ("Καθημερινή", 19.10.08).

 

- Υό καμιά εκδοχή, το άρθρο 6 της Ευρωαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώου δεν καταλαμβάνει το ρονόμιο να κρίνονται οι εμλεκόμενοι αό τους ομοίους τους και όχι αό ένα ανεξάρτητο και αμερόλητο δικαστήριο (Καθημερινή 12.7.09)

2.            Υοτιμώντας τη νοημοσύνη των ολιτών ο κ. Τσίρας, με τις νέες Εξεταστικές ειτροές του, υόσχεται και άλι να κάνει την αλήθεια να λάμψει και να ρίξει φως σε λήθος υοθέσεων των δύο τελευταίων δεκαετιών και λέον!

Το σίγουρο είναι ως θα μας ροσφέρει θέαμα. Θα αολαύσουμε νέα εεισόδια-φαρσοκωμωδίες Εξεταστικών, όου σε κάθε εεισόδιο:

- Θα βλέουμε στα Κανάλια τους βουλευτές-εισαγγελείς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να μεταχειρίζονται τους μάρτυρες σκαιώς ή με συμάθεια, ανάλογα με το τι εκείνοι καταθέτουν.

- Θα ακούμε τους βουλευτές-εισαγγελείς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά και τους βουλευτές-συνήγορους της Αντιολίτευσης, να βγάζουν ύρινους λόγους κατά των κομματικών τους αντιάλων, για να κερδίσουν όντους στο εικοινωνιακό αιχνίδι.

- Θα βλέουμε κάθε Εξεταστική να καταλήγει σε τόσα Πορίσματα και τόσες αλήθειες όσος και ο αριθμός των κομμάτων στη Βουλή!          

- Θα διαβάζουμε, στα κομματικά Πορίσματα κάθε Εξεταστικής όχι ένα αλλά ολλά ιστορικά της ερευνόμενης υόθεσης, σε καθένα α τα οοία θα τονίζονται τα γεγονότα και τα τμήματα των μαρτυρικών καταθέσεων ου συμφέρουν κάθε κόμμα και θα αοσιωώνται τα υόλοια.

- Θα βλέουμε, στο τέλος κάθε εεισοδίου, την κομματική λειοψηφία στη Βουλή να οριστικοοιεί και τυικά το αοφασισμένο α την αρχή, την αραομή των κομματικών της αντιάλων στο Δικαστικό Συμβούλιο.

 

Τί κι αν το Δικαστικό Συμβούλιο, ή το Δικαστήριο, ααλλάξει αργότερα τους κατηγορηθέντες αντιάλους της κομματικής λειοψηφίας της Βουλής;

Η δουλειά θα έχει γίνει! Και το δημοσιογραφικό Όργανο του Κόμματος θα ξαναστείλει το υοτιμητικό για τη Δικαιοσύνη μήνυμα: Σκάνδαλο χωρίς ενόχους!

 

3.            Υάρχει όμως τρόος, στα λαίσια του ισχύοντος Συντάγματος, η δίωξη  Υουργών, για οινικά αδικήματα ου διέραξαν κατά την ενάσκηση των υουργικών τους καθηκόντων, να αεξαρτηθεί αό τις διαβλητές Εξεταστικές ειτροές της Βουλής και να ασκείται αοκλειστικά και μόνο αό τη Δικαιοσύνη;

Υάρχει και τον έχει υοδείξει ριν αό οκτώ χρόνια ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανειστήμιο Αθηνών κ. Ν. Αλιβιζάτος, με το άρθρο του Ποινική ευθύνη υουργών: υάρχει λύση στην Καθημερινή στις 12.7.09.                             

Αντιγράφουμε αό το σημαντικό αυτό άρθρο (η υογράμμιση δική μας):

 

Με την ισχύουσα ρύθμιση (άρθρο 86 Σ. και ν. 3126/2003) ο υουργός ή ρώην υουργός ου κατηγορείται αό τη Βουλή αραέμεται τελικά στο ακροατήριο μόνον ύστερα αό κύρια ανάκριση, η οοία διεξάγεται με όλα τα δυνατά εχέγγυα, αό ανακριτή και δικαστικό συμβούλιο, τα μέλη του οοίου εριβάλλονται με μείζονες εγγυήσεις. Αό την άλλη, με τη σημερινή ρύθμιση ο υουργός ααλλάσσεται αμετακλήτως και μορεί να ειστρέψει στην κοινωνία (και στην ολιτική) άμωμος και άσιλος, αν το ίδιο δικαστικό συμβούλιο διαφωνήσει με τη Βουλή και κρίνει ότι οι κατηγορίες εναντίον του δεν ευσταθούν.

 

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάται: γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα να μη συμφωνήσουν ότι κάθε φορά ου θα διαβιβάζονται στη Βουλή στοιχεία εναντίον υουργών ή ρώην υουργών τους, θα τα υοβάλλουν χωρίς χρονοτριβή στο δικαστικό συμβούλιο της αρ. 4 του άρθρου 86 Συντάγματος ροκειμένου αυτό να αοφασίσει την αραομή ή όχι των κατηγορουμένων;

 

Για να γίνει αυτό, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ (Σημ. ΡΜΜ: όταν γράφτηκε το άρθρο, ΣΥΡΙΖΑ και  ΝΔ σήμερα) χρειάζεται να δεσμευθούν σε ένα ράγμα: ότι οσάκις διαβιβάζονται στη Βουλή στοιχεία κατά υουργού τους, η τελευταία θα ασκεί μόνον τύοις την ροβλεόμενη αό το Σύνταγμα αρμοδιότητά της, δηλαδή θα διώκει τον εγκαλούμενο χωρίς να ερευνά καθόλου την υόθεση. Και τούτο, χωρίς ροηγούμενη συζήτηση, με τυική αλώς ψηφοφορία, στην οοία, αν τα δύο αυτά κόμματα συμφωνήσουν, θα είναι ολύ εύκολο να συγκεντρωθούν οι ααραίτητες 151 ψήφοι, αρά τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

 

Με αυτόν τον τρόο και ο τύος θα τηρείται (δηλαδή, η άσκηση δίωξης θα γίνεται αό τη Βουλή) και η ουσία θα διασφαλίζεται (αφού οι εμλεκόμενοι θα αραέμονται μόνον έειτα αό αμερόλητη δικαστική κρίση)

 

4.            Η λύση λοιόν για να σταματήσει η φαρσοκωμωδία των Εξεταστικών ειτροών και να ασκείται η οινική δίωξη Υουργών αό τα αρμόδια δικαστικά όργανα χωρίς την αρωγή των διαβλητών αυτών Ειτροών, υάρχει, είναι αλή και αμέσως εφαρμόσιμη.

Αν τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και τα άλλα μικρότερα, θέλουν ράγματι ο λαός να μαθαίνει την αλήθεια και να αονέμεται δικαιοσύνη στις υοθέσεις ου εμλέκονται Υουργοί, δεν έχουν αρά να αρχίσουν χωρίς χρονοτριβή να την εφαρμόζουν.