Αό το βιβλίο του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου ΔΕΗ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 

4

 

Η ΔΕΗ και άλλες ΔΕΚΟ

στην υόθεση της Τράεζας Κρήτης του Γ. Κοσκωτά

 

 

Και μέντοι και Δίκη καταλήψεται

ψευδών τέκτονας και μάρτυρας

 (Και βέβαια η Δίκη θα συλλάβει

οωσδήοτε αυτούς οι οοίοι

μεθοδεύουν ψεύδη και ψευδομαρτυρούν)

Ηράκλειτος (Κλήμ. Στρωμ. 5, 9) 

 

Περίληψη

 

Το 1988-89 οι διοικητές των Δημοσίων Ειχειρήσεων και Οργανισμών κατηγορήθηκαν ότι το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 1988, τότε ου η Τράεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά αντιμετώιζε ροβλήματα ρευστότητας, έσευσαν να την συνδράμουν, με άνωθεν εντολή, καταθέτοντας σ αυτή μεγάλα οσά, τα οοία, με τις μετέειτα εξελίξεις, έχασαν.

Οι διοικητές οκτώ ΔΕΚΟ αραέμφθηκαν σε δίκη στο Εφετείο για αιστία σχετική με την υηρεσία σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ο Ανδρέας Παανδρέου κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτουργός στην αιστία έντε διοικητών και δικάστηκε αό το Ειδικό Δικαστήριο, χωρίς να αραστεί ούτε να εκροσωηθεί σ αυτό.

Τα ειχειρήματα ου αντέταξαν οι ΔΕΚΟ υήρξαν καταλυτικά και όλοι οι αραεμφθέντες διοικητές αθωώθηκαν τελικώς αό το Δικαστήριο.

Η ΔΕΗ, ήδη αό το στάδιο της ανάκρισης, κατόρθωσε να αοδείξει ότι σε τίοτα δεν είχε ευνοήσει την Τράεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά και έτσι καμιά κατηγορία δεν ααγγέλθηκε κατά του διοικητή της.

Η άψογη συμεριφορά της ΔΕΗ κατά τη συνεργασία της με την Τράεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά σημειώθηκε ως αοδεικτικό στοιχείο στην αθωωτική για τον Ανδρέα Παανδρέου αόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου.

 

Αοσάσματα

 

α. Οι διοικητές των ΔΕΚΟ κατηγορούνται ότι, κατά την κρίσιμη ερίοδο Ιουλίου- Σετεμβρίου 1988, έσευσαν να καταθέσουν μεγάλα οσά στην Τράεζα Κρήτης, με  άνωθεν εντολές

Ιούλιος 88 – Μάρτιος 90)

 

1. Το ζήτημα των καταθέσεων των Δημoσίων Ειχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) στην Τράεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά αναδείχτηκε με δημοσιεύματα του αθηναϊκού Τύου, κυρίως το καλοκαίρι-φθινόωρο του 1988.

Ιδού μερικά χαρακτηριστικά αοσάσματα αό δημοσιεύματα της εριόδου εκείνης:  

- Οως αεκάλυψε Το Βήμα ριν αό ένα μήνα, οι ΔΕΚΟ ου είχαν κάοια σημαντικά οσά κατατεθειμένα σε τραεζικούς λογαριασμούς, έσευσαν να τα μεταφέρουν στην Τράεζα Κρήτης, μόλις ξέσασε ο καλοκαιρινός θόρυβος γύρω αό τις δραστηριότητες της τραέζης και ου είχε σαν αοτέλεσμα τη μαζική ανάληψη ιδιωτικών καταθέσεων αό τα ταμεία της. Σε ιδιωτικές συζητήσεις, οι διοικητές και ρόεδροι των εν λόγω ΔΕΚΟ αιτιολογούν αυτές τις τοοθετήσεις τους εικαλούμενοι εντολές άνωθεν ου ροέρχονται αό κυβερνητικά στελέχη... (Βήμα, 9.10.88).

- Οι δημόσιοι αυτοί Οργανισμοί μάζευαν τα χρήματα αό τους Ελληνες φορολογούμενους και αντί να τα διαθέσουν στην αροχή υηρεσιών ρος το κοινωνικό σύνολο τα κατέθεταν στην Τράεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά. Ετσι, ο μεγαλοαατεώνας είχε ρευστό όσο ήθελε για να ροσαθεί να εξαγοράσει τους άντες και τα άντα για λογαριασμό φυσικά του Καστρίου... (Ελεύθερος Τύος, 29.10.88). 

 

3. Το Ειδικό Πόρισμα Ελέγχου για τις καταθέσεις ειχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην τράεζα Κρήτης, γνωστό ως ҹόρισμα Καμάρα () ανέφερε μεταξύ άλλων, τα εξής:

l       Για τις καταθέσεις των ΔΕΚΟ στην Τράεζα Κρήτης:

- Ορισμένες αό τις ειχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα έσευσαν να συνδράμουν την Τράεζα Κρήτης στην είλυση του ροβλήματος ρευστότητας ου αντιμετώιζε, αυξάνοντας τις καταθέσεις τους, αρά το γεγονός ότι είχεν ήδη εκδηλωθεί σοβαρή κρίση εμιστοσύνης μεταξύ του αοταμιευτικού κοινού και της εν λόγω τράεζας κατά την ερίοδο αυτή.

 

6. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης αό τον εφέτη ανακριτή Ε. Κρουσταλάκη () το Συμβούλιο Εφετών αοφάσισε την αραομή σε δίκη των διοικητών οκτώ ΔΕΚΟ () για το αδίκημα της σχετικής με την υηρεσία αιστίας σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά των διοικητών των άλλων ΔΕΚΟ του ορίσματος Καμάρα () ουδεμία κατηγορία ααγγέλθηκε.

 

β. Οι ΔΕΚΟ ααντούν στις κατηγορίες με ισχυρά ειχειρήματα και οι αραεμφθέντες διοικητές αθωώνονται αό το Δικαστήριο

(Οκτώβριος 88 – Μάϊος 95)

 

1. Στις εναντίον τους κατηγορίες, οι ΔΕΚΟ και οι υερασιστές τους αάντησαν με θεμελιωμένα ειχειρήματα.

 

3. Τα κυριότερα αό τα υερασιστικά ειχειρήματα των ΔΕΚΟ συνοψίζονται στις εόμενες αραγράφους 4-11.

 

12. Μετά τις δίκες ου διεξήχθησαν, οι αραεμφθέντες διοικητές των ΔΕΚΟ κηρύχθηκαν αθώοι, τρεις αό το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, στις 17.4.92, και οι άλλοι, μετά αό εφέσεις τους, αό το Πενταμελές στις 10.4.95 και 9.5.95. 

 

γ. Μετά τη δικαστική έρευνα, ουδεμία κατηγορία ααγγέλλεται κατά της ΔΕΗ για τις  ροθεσμιακές καταθέσεις της στην Τράεζα Κρήτης

(Ιούνιος 88 – Μάρτιος 90)

 

2. Η ιστορία των ροθεσμιακών καταθέσεων της ΔΕΗ, όως και των άλλων ΔΕΚΟ,  άρχισε στις αρχές 1987, μετά την έκδοση της αναφερθείσας ιο άνω Πράξης του διοικητή της Τράεζας της Ελλάδος. 

Στο λαίσιο της Πράξης αυτής, η ΔΕΗ κατέθετε σε ροθεσμιακούς λογαριασμούς, διάρκειας συνήθως ετά ως δέκα ημερών, τα κατά καιρούς λεονάσματά της, μετά αό λειοδοτικούς διαγωνισμούς ου διενεργούσε η αρμόδια Υηρεσία της, η Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ), και ενέκρινε ο διευθυντής της.

 

8. Η ΔΕΗ αάντησε στα δημοσιεύματα του Τύου και στο όρισμα Καμάρα σχετικά με τις καταθέσεις της στην Τράεζα Κρήτης, με εμεριστατωμένα υομνήματα και ειστολές και στη συνέχεια στη δικαστική έρευνα ου διενέργησε ο εφέτης ανακριτής Ε. Κρουσταλάκης, με έγγραφα και καταθέσεις των αρμόδιων στελεχών της ΔΟΛ.

 

11. Το τελικό και αδιαμφισβήτητο συμέρασμα ου ροέκυτε αό όλα αυτά τα στοιχεία ήταν ότι η ΔΕΗ σε κανένα χρονικό διάστημα δεν είχε ευνοήσει την Τράεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά.

 

12. Ετσι, καμία κατηγορία δεν ααγγέλθηκε αό τις δικαστικές αρχές κατά της ΔΕΗ για τις ροθεσμιακές καταθέσεις της στην Τράεζα Κρήτης.

 

δ. Ούτε και για τις εμφανισθείσες ως άτοκες καταθέσεις της στην Τράεζα Κρήτης ααγγέλλεται κατηγορία κατά της ΔΕΗ, μετά τη δικαστική έρευνα

 (Μάρτιος 89 – Μάρτιος 90)

 

1. Ο ισχυρισμός ότι η ΔΕΗ διατηρούσε άτοκες καταθέσεις όψεως στην Τράεζα Κρήτης ροβλήθηκε για ρώτη φορά στις 23.3.89, σε συνέντευξη τύου της Ομοσονδίας Εργαζομένων ΔΕΗ (ΟΜ.Ε/ΔΕΗ).

 

6. Στους ισχυρισμούς για άτοκες καταθέσεις της ΔΕΗ στην Τράεζα Κρήτης, αντιδράσαμε αμέσως, με μια αναλυτική και σαφή ανακοίνωση, με το εξής, συνοτικά, εριεχόμενο:

 

7. Αό όλα αυτά τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία ρέκυτε, και αναφερόταν στην ανακοίνωση, ότι οι διαδικασίες ου είχε ακολουθήσει η ΔΕΗ κατά τη συνεργασία της με την Τράεζα Κρήτης ήσαν, και στον τομέα αυτόν, ειχειρηματικά, νομικά, και ηθικά άψογες ενώ, μετά τη διακοή της συνεργασίας αυτής, ουδεμία ζημία της ΔΕΗ είχε υάρξει.

 

8. Στην ανακοίνωση αυτή αοφύγαμε να διατυώσουμε το ερώτημα γιατί ο ροσωρινός είτροος της Τράεζας Κρήτης είχε ροτιμήσει να χάσει έναν ελάτη του μεγέθους και της φερεγγυότητας της ΔΕΗ και όχι να συμψηφίσει τις εισράξεις ου της είχε αρακρατήσει με τα δάνεια ου η τράεζά του της είχε χορηγήσει, όως εμείς του είχαμε ροτείνει.

 

9. Για να μη μείνει όμως ούτε η ελάχιστη αμφιβολία για το ότι η Τράεζα Κρήτης δεν είχε τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης αό τη ΔΕΗ, έδωσα εντολή στη ΔΟΛ να υολογίσει τον χρόνο αραμονής στην Τράεζα Κρήτης των εισραττόμενων/μεταφερόμενων οσών λογαριασμών ρεύματος (και εομένως την αμοιβή της για τις ως άνω υηρεσίες), στην ερίοδο Ιανουαρίου 1987-Οκτωβρίου 1988, και να τον συγκρίνει με τους αντίστοιχους χρόνους:

- για την Τράεζα Κρήτης, στην ρο Γ. Κοσκωτά διετία και

- για άλλες τράεζες, στη διετία 1987-88. 

 

11. Σε όμοιο με τη μελέτη της ΔΟΛ συμέρασμα, για τον χρόνο αραμονής των εισράξεων λογαριασμών ΔΕΗ στην Τράεζα Κρήτης κατά την ερίοδο Ιανουαρίου 1987-Οκτωβρίου 1988, κατέληξε και ο έλεγχος ου έγινε αό τέσσερις ελεγκτές της Τράεζας Κρήτης, μετά αό εντολή του εφέτη ανακριτή Ε. Κρουσταλάκη.

 

12. Συμερασματικά, το αοτέλεσμα και των δύο ως άνω ανεξάρτητων μεταξύ τους μελετών, για την αμοιβή της Τράεζας Κρήτης για τις υηρεσίες της ρος τη ΔΕΗ τις σχετικές με την είσραξη/μεταφορά οσών εξόφλησης λογαριασμών ρεύματος, κατά την ερίοδο 1987-88, ήταν ότι:

- η αμοιβή αυτή αντιστοιχούσε σε οιωνεί ρομήθεια ύψους ερίου 400 εκατ. δρχ., ή οσοστού 0,4% εί των εισράξεων ου είχαν ҹεράσει αό την Τράεζα Κρήτης,

- η αμοιβή αυτή ήταν αρκετά μικρότερη τόσο αό την αντίστοιχη αμοιβή της Τράεζας Κρήτης στην ρο Κοσκωτά ερίοδο όσο και αό τις αντίστοιχες αμοιβές άλλων τραεζών.

 

13. Στις 31.5.89, μετά τη διαβίβαση του ως άνω ορίσματος ελέγχου των ελεγκτών της Τράεζας Κρήτης στον εφέτη ανακριτή, κάοιες αθηναϊκές εφημερίδες, ερμηνεύοντας ως χάσιμο της ΔΕΗ την αμοιβή (οιωνεί ρομήθεια) των 400 εκατ. δρχ. της Τράεζας Κρήτης για τις ροαναφερθείσες υηρεσίες της, είχαν τους ανάλογους έντονους τίτλους και δημοσιεύματα: 

- Εχασε 400 εκατ. δρχ. η ΔΕΗ δρχ. αό καταθέσεις στον Κοσκωτά (Ελευθεροτυία).

- Εκφράζονται φόβοι ότι η ΔΕΗ υέστη ζημία αό την αώλεια τόκων, ου ανέρχεται σε ερίου 400 εκατομμύρια δραχμές (Καθημερινή).

- Η ΔΕΗ ζημιώθηκε ερίου 400 εκατομμύρια δρχ., αό τόκους (Νέα). 

 

14. Ο ροσωρινός είτροος Ι. Καμάρας, ου έβλεε να ερμηνεύεται εσφαλμένα το δικό του όρισμα (αό το οοίο ροέκυτε ως οι τόκοι των 400 εκατ. δρχ. δεν ήσαν αώλεια της ΔΕΗ αλλά ҹληρωμή της στην Τράεζα Κρήτης για ροσφερθείσες υηρεσίες) δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει κάοιο διορθωτικό σχόλιο. 

Τον καιρό εκείνο, όμως, τέτοιες ευαισθησίες δεν μετρούσαν. Το ροέχον ήταν να κατηγορηθεί ο διοικητής της ΔΕΗ Γ. Μιρδιμήρης για αιστία και ο Αντρέας Παανδρέου για ηθική αυτουργία στην αιστία αυτή!

 

15. Τελικά, όως και για τις ροθεσμιακές καταθέσεις έτσι και για το ζήτημα των εισράξεων/καταθέσεων των λογαριασμών ρεύματος, αοδείχτηκε ως καμία εύνοια δεν είχε δείξει η ΔΕΗ στην Τράεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά και έτσι καμία κατηγορία δεν της ααγγέλθηκε αό τις δικαστικές αρχές.

 

ε. Στην αθωωτική για τον Ανδρέα Παανδρέου αόφαση του Εδικού Δικαστηρίου σημειώνεται ως αοδεικτικό στοιχείο η άψογη συμεριφορά της ΔΕΗ στη συνεργασία της με την Τράεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά

 (Ιούλιος 89 – Ιανουάριος 92)

 

1. Στις 18 Ιουλίου 1989 η Βουλή με 166 ψήφους αοφάσισε την άσκηση οινικής δίωξης κατά του Ανδρέα Παανδρέου για ηθική αυτουργία σε αιστία των διοικητών των ΔΕΚΟ και διέταξε ροανάκριση, την οοία ανάθεσε σε Προανακριτική Ειτροή αό δώδεκα βουλευτές.

 

2. Το αό 14.9.89 όρισμα της Προανακριτικής Ειτροής έγινε δεκτό αό τη  Βουλή, η οοία στις 27 Σετεμβρίου 1989 αρέεμψε τον Α. Παανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 του Συντάγματος, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε αιστία ερί την υηρεσία κατ εξακολούθηση των διοικητών έντε ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ, Ολυμιακής Αεροορίας, ΟΤΕ, Οργανισμού Ανασυγκροτήσεως Ειχειρήσεων και ΗΣΑΠ).

Η ρόταση στη Βουλή για την αραομή του Αντρέα Παανδρέου υοβλήθηκε αό τα ετά μέλη της Προανακριτικής Ειτροής (Ν. Κατσαρό, Κ. Κωνσταντινίδη, Β. Μαντζώρη, Α. Ξαρχά, Β. Πολύδωρα και Γ. Σούρλα της ΝΔ και Σ. Νέστορα του Συνασισμού), καθώς οι έντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Λ. Βερυβάκης, Ε. Γιαννόουλος, Α. Κακλαμάνης, Γ. Κατσιμάρδης και Ι. Ποττάκης) είχαν αοχωρήσει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, εειδή είχε αορριφθεί ρότασή τους για τριήμερη αράταση ροκειμένου να εξετασθούν και άλλοι μάρτυρες.    

 

5. Η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο, στο οοίο ο Ανδρέας Παανδρέου δεν αρέστη ούτε εκροσωήθηκε, άρχισε στις 11.3.91 και τελείωσε στις 17.1.92, με την αθώωσή του.

 

7. Το σκετικό της αθωωτικής για τον Ανδρέα Παανδρέου αόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, για την υόθεση των ΔΕΚΟ:

- Οι εκδότες εφημερίδων Χ. Λαμράκης, Χ. Τεγόουλος, Γ. Μόμολας, καθώς και οι δημοσιογράφοι Στ. Ψυχάρης, Γ. Λεβεντογιάννης και Γ. Μαύρος, ου είχαν ειτεθεί με δριμύτητα στο αρελθόν κατά του ρώην Πρωθυουργού για το αοκαλούμενο σκάνδαλο Κοσκωτά, στην αοκάλυψη του οοίου συνέβαλαν ουσιωδώς, με εύστοχα και τεκμηριωμένα δημοσιεύματά τους, σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ου τους υοβλήθηκαν αάντησαν με υευθυνότητα και αντικειμενικότητα, ότι δεν γνωρίζουν αν έγιναν καταθέσεις χρημάτων Δημόσιων Ειχειρήσεων στην Τράεζα Κρήτης με υόδειξη του Ανδρέα Παανδρέου, στον οοίο αέδωσαν ҹολιτικές μόνο ευθύνες.

- Οως αοδείχτηκε, ο ροσωικός φίλος και έμιστος του ρώην Πρωθυουργού, διοικητής τότε της ΔΕΗ, Γ. Μιρδιμήρης, αέσυρε το 1988 όλες τις καταθέσεις της στην Τράεζα Κρήτης. Αν όμως ο κατηγορούμενος ρώην Πρωθυουργός ήθελε να ενισχύσει τον Γ. Κοσκωτά και την Τράεζα Κρήτης με καταθέσεις διαθέσιμων χρηματικών κεφαλαίων Δημόσιων Ειχειρήσεων, λογικό θα ήταν να αευθυνθεί μόνο στον ιστό του Γ. Μιρδιμήρη και να ειτύχει το σκοό του χωρίς να ροσφύγει σε ερισσότερους αοδέκτες των δήθεν εντολών του διοικητές Δημόσιων Ειχειρήσεων, με τους οοίους δεν είχε, όως αοδείχτηκε, ιδιαίτερους δεσμούς.

 

8. Η συγκεκριμένη αναφορά της αόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου στον ρόεδρο της ΔΕΗ Γ. Μιρδιμήρη έδειχνε καθαρά και με τον ιό είσημο τρόο, γιατί η ΔΕΗ  είχε γίνει στόχος στην υόθεση της Τράεζας Κρήτης του Γ. Κοσκωτά.