Τρεις αλληλοαοκλειόμενες θέσεις, και όχι μία σαφή και σταθερή, αρουσιάζετε για τα κεντρικά ζητήματα, κε Δραγασάκη

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Ο κ. Δραγασάκης,  σε συνέντευξή του στο εριοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ στις 20 Φεβρουαρίου, ανέφερε ως στα κεντρικά αυτά ζητήματα (μνημόνιο, χρέος, ευρώ) ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαφείς και σταθερές ειλογές, ου δεν αλλάζουν αό εβδομάδα σε εβδομάδα ούτε τροοοιούνται με τη μια ή την άλλη ροσωική άοψη.

Εμείς, αντίθετα με αυτά ου λέει ο κ. Δραγασάκης, βλέουμε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, να αίρνει κατά καιρούς ότε τη μία ότε την άλλη αό τις εξής τρεις, και αλληλοαοκλειόμενες, θέσεις στο κεντρικό ζήτημα: τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν η Ευρωζώνη δεν δεχτεί τη δική του εναλλακτική ρόταση :             

- Θέση 1η: Αν δεν γίνει δεκτή η ρότασή μας, θα εγκαταλείψουμε την Ευρωζώνη.

- Θέση 2η: Η Ευρωζώνη θα δεχτεί σίγουρα την ρότασή μας.      

- Θέση 3η: Θα δεχτούμε τη λύση ου τελικά θα συμφωνήσουμε με την Ευρωζώνη.

 

2.            Δείγματα δηλώσεων της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ υέρ των αλληλοαοκλειόμενων αυτών  θέσεων (ακόμα και μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ):

(α) Δηλώσεις υέρ της θέσεως Νο 1:

- Δεν είναι ειλογή μας η έξοδος αό το ευρώ, αλλά δεν θα δεχτούμε εκβιασμό (Δραγασάκης, διαδικτυακή τηλεόραση ΑΠΕ-ΜΠΕ 21.2.14).

- Εάν το οωσδήοτε σημαίνει να εινούν τα αιδιά και η ανεργία να φτάνει το 80%, τότε μορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε στην ευρωζώνη; (Τσίρας, Sddeutsche Zeitung 15.2.14).

(β) Δηλώσεις υέρ της θέσεως Νο 2:

- Ή όλοι μαζί αλλάζουμε ρότα ή αοχαιρετάμε την ευρωαϊκή ιδέα (Τσίρας, Le Monde 17.1.14).

- Οι ευρωαίοι θα δεχτούν την ρόταση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί αλά δεν τους συμφέρει μια ροοτική ου θα θέσει σε διακινδύνευση την ίδια τη συνοχή της Ευρωζώνης (Τσίρας, συνέντευξη Τύου στη Θεσσαλονίκη 15.9.13).

 (γ) Δηλώσεις υέρ της θέσεως Νο 3:

- Οι συγκρούσεις με την Ευρωαϊκή Ένωση δεν θα είναι ακραίες ( Σταθάκης, ΒΗΜΑ 16.2.14).

- Δεν αοτελεί ειλογή μας η εγκατάλειψη του κοινού νομίσματος (Τσίρας, Republica 7.2.14).

- Εφόσον δεν γίνει δεκτή η θέση μας, ρέει να είμαστε έτοιμοι και για ρήξη, αλλά εντός της ευρωζώνης άντα (Δραγασάκης, ΒΗΜΑ 4.11.13).

 

3.           Μορεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αίρνει κατά καιρούς και τις τρεις αυτές αλληλοαοκλειόμενες θέσεις, ΟΜΣ:

(α) Η  θέση ου έχει αοφασιστεί αό το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι η 1η: Αν δεν γίνει δεκτή η ρότασή μας, θα αοχωρήσουμε αό την Ευρωζώνη,

ενώ

(β) Η θέση ου ροτιμά η ηγετική του ομάδα, νομίζοντας ως αυτή είναι ου ερνάει ευκολότερα στους ψηφοφόρους, φαίνεται να είναι η 2η Η Ευρωζώνη θα δεχτεί σίγουρα την ρότασή μας.

Θέση ου θεωρείται ουτοική όχι μόνο αό τα άλλα αριστερά κόμματα αλλά και αό μεγάλο μέρος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Άρθρα στην ISKRA, ιστοσελίδα της Αριστερής Πλατφόρμας, την χαρακτηρίζουν ως με­τα­φυ­σι­κή αισιο­δο­ξία, ρω­τό­τυ­η στην ιστο­ρία της Αρι­στε­ράς άοψη, αφή­γη­ση με με­τα­φυ­σι­κό και ουτο­ι­κό χα­ρα­κτή­ρα

Κι εμείς, ου βλέουμε όλα τα κράτη της Ευρωαϊκής Ένωσης να θεωρούν την ҹρόταση του ΣΥΡΙΖΑ (ακύ­ρω­ση των εαχθών όρων των δανειακών συμβάσεων, λο­γι­στι­κό έλεγ­χο του χρέ­ους, δημόσια ιδιοκτησία του τραεζικού συστήματος, εανακρατικοοιήσεις, αύξηση του δημόσιου τομέα κ.τ.τ.) ευθεία άρνηση ολόκληρου του Κοινοτικού Κεκτημένου, δεν μορούμε αρά να συμφωνήσουμε με τους χαρακτηρισμούς αυτούς των αριστερών εικριτών της θέσης ου ροτιμά η ηγετική του ομάδα.

 

4.       Στο καθοριστικό ζήτημα  τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν η Ευρωζώνη δεν δεχτεί την ρότασή του, η ηγεσία του έχει υοχρέωση να ειλέξει τη μία α τις ιο άνω τρεις, και αλληλοαοκλειόμενες, θέσεις και να την καταγράψει χωρίς αμφισημίες στο Πρόγραμμα ου ο κ. Δραγασάκης ετοιμάζει και ου οι ολίτες εριμένουν.