Πρόκληση στον ορθό λόγο η ρόταση για σύσταση δύο Ειτροών της Βουλής για το Βατοέδιο

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 2.12.08)

 

 

Ας μου ειτραούν τρεις σύντομες αρατηρήσεις για όσα διαβάζουμε και ακούμε τις μέρες αυτές, σχετικά με τη διερεύνηση του σκανδάλου Βατοεδίου.

 

Πρόκληση στον ορθό λόγο αοτελεί η ρόταση ένα και το αυτό σώμα, η Βουλή, να ερευνήσει, με μια ειτροή, αν και για οιούς ροκύτουν ευθύνες (ολιτικές ή οινικές) για ένα ζήτημα και την ίδια στιγμή και για το ίδιο ζήτημα να ξεκινήσει, με μια δεύτερη ειτροή, διαδικασία έρευνας για τη διαίστωση ευθυνών αό τρία συγκεκριμένα ρόσωα. 

Όως άντοτε όταν αραβιάζεται ο ορθός λόγος, η σύγχρονη λειτουργία των δύο ειτροών θα οδηγήσει σε μύρια ρακτικά ροβλήματα και τελικά σε αδιέξοδο.

 

Η ααίτηση να ιεστεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για να στείλει τον φάκελο της υόθεσης Βατοεδίου στη Βουλή, ριν ο ίδιος αοφανθεί αν και ότε ρέει να τον στείλει, αοτελεί ααίτηση για ανοιχτή εξωθεσμική αρέμβαση στο έργο της ανεξάρτητης Δικαστικής Εξουσίας.

Η αοδοχή της θα σήμαινε ότι υάρχουν εξαιρέσεις στη συνταγματική ειταγή για ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, οότε...   

 

Η δικαστική θεωρία και ρακτική στις Δημοκρατίες θεωρεί ότι η εξασφάλιση δίκαιης δίκης αοτελεί υέρτερο αγαθό έναντι της αοφυγής του κινδύνου αραγραφής.

Με άλλα λόγια, αν ρόκειται να ειλέξουμε μεταξύ της δίκαιης δίκης και της αοφυγής της αραγραφής, ειλέγουμε τη δίκαιη δίκη (θυμίζω και το γνωστό καλύτερα να αθωωθούν δέκα ένοχοι αρά να καταδικαστεί ένας αθώος!).