Ωραιοοιημένη η εικόνα της ΔΕΗ, ενώ η Ειχείρηση συνεχίζει την τωτική της ορεία                                                                              

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μ. Μαϊοουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 15.6.02)

 

 

                         Σε ρόσφατες και αλαιό­τερες δηλώσεις της, η σημερινή διοίκηση της ΔΕΗ καυχάται ότι με εξαιρετικά σημαντικές εσωτερικές αλ­λαγές (την ǹλήρη ανα­διάρθρωση, τη νέα ομάδα διοίκησης, όχι μόνο στο α­νώτερο είεδο αλλά σε τρία είεδα αρακάτω και το νέο ειχειρησιακό σχέδιο), έχει αλλάξει την εταιρεία ριζικά και έχει αυ­ξήσει την κερδοφορία της.

 

                         Η σκληρή ραγματικότη­τα είναι, δυστυχώς, εντελώς διαφορετική αό την ωραιο­οιημένη αυτή εικόνα των εικοινωνιακών κομα­σμών.

Η ΔΕΗ συνεχίζει, και εί των ημερών της σημερινής διοίκησης, την τωτική της ορεία, με ειταχυνόμενο μάλιστα ρυθμό:

 

l       Συνεχίζεται η αομείωση της τεχνογνωσίας της, με τις ρόωρες συνταξιοδοτή­σεις, αομακρύνσεις και ψυγειοοιήσεις εξειδικευ­μένου ροσωικού, την ε­λάχιστη συμμετοχή στελε­χών στην ομάδα εργασίας διεθνών οργανισμών, αληθι­νών σχολείων εφαρμογής και ανάτυξης τεχνογνωσίας, την ανεαρκή εκαί­δευση και τη μόδα των συμβούλων.

                         Η δραματική αυτή αομείωση της τεχνογνωσίας ό­χι μόνο δυναμιτίζει την ο­ρεία της ΔΕΗ στο μέλλον, αλλά δημιουργεί και σοβα­ρούς κινδύνους σήμερα, για τους εργαζόμενους, τις ε­γκαταστάσεις και τους ε­λάτες της.

 

l       Συνεχίζεται η εενδυτική αοχή της ΔΕΗ στην ηλε­κτροαραγωγή, με τη δικαι­ολογία ότι ο ενεργειακός ρογραμματισμός της χώρας δεν είναι λέον ευθύνη της ΔΕΗ και ξεχνιέται ως αοτελεί ευθύνη της ΔΕΗ η αξιόιστη εξυηρέτηση των ελατών της, εκείνων ου θα υοστούν τις βαριές συ­νέειες της εικίνδυνης αυτής ολιτικής (η δικαιολογία αυτή του σημερινού διευθύ­νοντος συμβούλου αοτε­λεί, άντως, ρόοδο σε σχέ­ση με τη δήλωση του ρο­κατόχου του, στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Ειτροή, τον Νοέμβριο 1999, ότι μέ­χρι το 2005 οι ανάγκες του συστήματος έχουν καλυ­φθεί, είσης με τις συμα­ραγωγές και τις εναλλακτι­κές μορφές φθάνουμε το 2007, ενώ με την εισαγωγή το 2010!).

 

l       Στη διαχείριση των έρ­γων, συνεχίζεται η ρακτι­κή να μην γίνονται γνωστά στα αοφασίζοντα όργανα όλες οι αόψεις των αρμό­διων στελεχών (αραδείγ­ματα το Φράγμα Πααδιάς στον ΑΗΣ Φλώρινας, το ΥΗΕ Τεμένους, ο φιλικός διακανονισμός με την Cosint, η αοκατάσταση της ζημιάς στη γεννήτρια της 2ης μονάδας Αγ. Δημη­τρίου).

 

l       Οι εργασιακές σχέσεις ε­ξακολουθούν να διέονται αό τον αναοτελεσματικό Κανονισμό του 1973, ενώ συνεχίζονται τα σοβαρά λάθη στα ζητήματα ειλο­γής και εξέλιξης των στελε­χών (αοκλεισμοί ή εριθω­ριοοιήσεις ικανότατων και έντιμων στελεχών, μετακι­νήσεις εξειδικευμένων στε­λεχών σε τομείς εριορισμέ­νων ααιτήσεων εξειδίκευ­σης, μεγάλες καθυστερήσεις στις ειλογές στελεχών...).

 

l       Συνεχίστηκε στην ίδια λα­θεμένη κατεύθυνση η ανα­διάρθρωση της ΔΕΗ, με α­οτέλεσμα η σημερινή διάρ­θρωση να είναι όχι λιτότε­ρη, αλλά ολυτελέστερη της ροηγούμενης, με ολύ με­γαλύτερο αριθμό υοστηρικτικών υηρεσιακών μο­νάδων (ρωτοτυία της ση­μερινής ΔΕΗ η μέθοδος μείωσης του αριθμού των υ­αλλήλων δια της αυξήσεως του αριθμού των υηρε­σιακών μονάδων και οι μοναχικοί, ελλείψει υφι­σταμένων, ροϊστάμενοι!).

 

l       Συνεχίζεται η μεγάλη αύ­ξηση των λειτουργικών δα­ανών.

                         Όως ροκύτει αό τα τεύχη του Γενικού Οικονο­μικού Προϋολογισμού ΔΕΗ των ετών 2001 και 2002, οι λειτουργικές δαάνες αρουσίασαν, τα έτη 2000 και 2001 αύξηση, σε σχέση με το 1999, 30% και 35% αντίστοιχα, ενώ για το 2002 ροβλέεται αύξηση, σε σχέση με το 1999, μεγαλύτερη αό 40%.

                         Η ολυδιαφημισμένη λοι­όν αύξηση των κερδών του και του 1ου τριμήνου δεν ροέρχεται αό τη μείωση των λειτουργικών δαανών (ου, αν είχε ει­τευχθεί, θα ήταν δείγμα κά­οιου νοικοκυρέματος).

                         Προκύτει αό (α) την αύ­ξηση των τιμών ρεύματος και των ωλήσεων (β) τη μείωση των χρηματοοικο­νομικών δαανών, των συναλλαγματικών διαφο­ρών και των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και (γ) την ααλλαγή της ΔΕΗ αό τις δαάνες ασφάλισης του ροσωικού της, μεταβολές για τις οοίες δεν δικαιούται να καυχάται η σημερινή δι­οίκηση.

 

                         Αυτή, με λίγα λόγια, είναι η σημερινή ραγματικότη­τα στη ΔΕΗ, την ραγματι­κότητα αυτή τη γνωρίζουν όσοι διαθέτουν αντικειμενι­κή ληροφόρηση και η ραγματικότητα αυτή ανά­γκασε τη ΔΕΗ να δεχθεί, κα­τά την ρόσφατη μετοχο­οίηση, τιμή διάθεσης της μετοχής της ολύ μικρότε­ρη αό αυτήν ου αντιστοι­χεί στην ραγματική αξία της Ειχείρησης, ώστε να υ­άρξει κάοια ευρεής για τη ΔΕΗ ανταόκριση των ε­νημερωμένων εενδυτών.