Οι δυνάμεις της διαφθοράς ρέει, ρώτ α όλα, να ηττηθούν μέσα στα κέντρα εξουσίας, τα κόμματα, τα συνδικάτα, τα μέσα ενημέρωσης...

 

(Eιστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 17.11.99)

 

 

Ας μου ειτραούν μερικές σύντομες σκέψεις, σχετικά με όσα ρόσφατα συνέβησαν ή ακούστηκαν για τη διαφθορά στον τόο μας.

 

Η έκταση και το βάθος της διαφθοράς γίνονται φανερά αό τα έργα της, τον τρόο ανάθεσης και διαχείρισης των δημόσιων έργων, το υέρμετρο κόστος και τη χαμηλή οιότητά τους, τα βήματα χελώνας με τα οοία ροχωράει κάθε αόειρα εκσυγχρονισμού στο δημόσιο τομέα, τα άλυτα ҹροβλήματα της καθημερινότητας, την καθημερινή αρανομία ου μροστά της το αντοδύναμο κράτος ομολογεί την αδυναμία του, την ολυτελή διαβίωση των εξαγορασμένων μισθοσυντήρητων της διαφθοράς...

 

Με τα έργα της αυτά, η συνεχώς εξαλούμενη διαφθορά ακυρώνει κάθε ροσάθεια για ρόοδο της Χώρας και διακυβεύει το μέλλον της.

 

Η αντίδραση της ολιτικής ηγεσίας μροστά στην ραγματικότητα αυτή δεν μορεί να είναι η ροτροή... όσοι έχουν στοιχεία να άνε στον εισαγγελέα. Σε καθεστώς ανίσχυρης, γενικευμένης και διαλεκόμενης διαφθοράς, ο εισαγγελέας μετατρέεται σε ανίσχυρο γραφέα!

Μόνο η ολιτική εξουσία, με τη νομοθετική και εκτελεστική δύναμη ου διαθέτει μορεί να συγκρουστεί με τη γενικευμένη και διαλεκόμενη διαφθορά. Πολύ ερισσότερο ου οι δυνάμεις της διαφθοράς ρέει, ρώτ α όλα, να ηττηθούν μέσα στα κέντρα εξουσίας, στα ίδια τα κόμματα, στα συνδικάτα, στα μέσα ενημέρωσης, στη δημόσια διοίκηση...

 

Είναι ικανοοιητικό ου ο ολιτικός κόσμος της Χώρας, έστω και καθυστερημένα, άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για το μείζον αυτό ζήτημα. Ας μην εγκλωβιστεί, όμως, το ενδιαφέρον αυτό στις διάφορες μικροκομματικές σκοιμότητες. Η διαφθορά στη χώρα μας μορεί να ηττηθεί μόνο αό ένα εθνικό μέτωο αό όλες τις τίμιες δυνάμεις των ολιτικών σχηματισμών, του νευματικού, εκκλησιαστικού, οικονομικού κόσμου, του κόσμου της ενημέρωσης...

 

Θα ήσαν άραγε αφελείς ή ρομαντικοί αυτοί ου θα ρότειναν το εθνικό αυτό μέτωο να ξεκινήσει με τη δημιουργία μιας διακομματικής ειτροής κατά της διαφθοράς;