Το υαρξιακό ρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Στην ρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Ειτροής του ΣΥΡΙΖΑ αναδείχτηκαν άλι οι σοβαρές διαφορές των θέσεων ου εκφράζουν η ροεδρική λευρά α τη μια και η Αριστερή Πλατφόρμα α την άλλη άνω σε θεμελιώδη ζητήματα, όως:

- Το χρέος της Χώρας και η εναλλακτική λύση, αν η Ευρωζώνη δεν δεχτεί τις ααιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ (στο θέμα αυτό ή σε άλλα ου ρυθμίζονται  αό τις κοινοτικές συμφωνίες).

- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραεζών, οι ιδιωτικοοιήσεις κ.λ..

- Η εξωτερική ολιτική.

 

2.            Ο κ. Τσίρας, στην ομιλία του στην Κ.Ε.:

(α) Για το ρώτο ζήτημα: Μίλησε για διαραγμάτευση, ώστε να ειτευχθεί μια κοινωνικά βιώσιμη λύση στο θέμα του χρέους ή μια ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους.  

Σε καμία αό τις αρκετές αναφορές του στο χρέος δεν αναφέρθηκε σε διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους.

Παρότι η Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου έχει θέσει ως ρώτο θέμα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ҹραγματοοιώντας λογιστικό έλεγχο.

Και, βεβαίως, ούτε νύξη δεν έκανε για το ώς θα αντιμετωίσει τις ενδεχόμενες αειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών.

Παρότι, με την Πολιτική Αόφαση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί να αντιμετωίσει το ζήτημα αυτό με όλα τα δυνατά όλα και να αναμετρηθεί με οοιαδήοτε εξέλιξη, όως συμυκνώνει το σύνθημα καμιά θυσία για το ευρώ .

(β) Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραεζών, τις ιδιωτικοοιήσεις κ.λ.. (ζητήματα για τα οοία η Πολιτική Αόφαση είναι εντελώς σαφής), δεν θέλησε να κάνει καμιά αναφορά.

(γ) Για την εξωτερική ολιτική είε το αυτονόητο (ου και τα άλλα κόμματα λένε): Η χώρα χρειάζεται εξωτερική ολιτική ου να διεκδικεί δυναμικά (). Που να ροασίζει και ροωθεί ενεργά τα συμφέροντα της Ελλάδας, να ενισχύει το διεθνή της ρόλο και να συνεισφέρει στην ειρήνη και την εριφερειακή σταθερότητα.

Καμιά κουβέντα για τους άξονες της εξωτερικής ολιτικής της Πολιτικής Αόφασης: Την αεμλοκή αό το ΝΑΤΟ, την κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων, την αοτροή της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.

 

3.            Η Αριστερή Πλατφόρμα θύμισε, με το Κείμενο συμβολής της, τις θέσεις της Πολιτικής Αόφασης ου ο κ. Τσίρας ήθελε να ξεχάσει, εισημαίνοντας ως:

Το άμεσο κυβερνητικό μας ρόγραμμα ρέει να ριζοσαστικοοιηθεί εριλαμβάνοντας ως αιχμές τα ακόλουθα μέτρα:

- τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους,

- την άμεση θέση των τραεζών κάτω αό δημόσια ιδιοκτησία, δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο,

- τη διακοή των ιδιωτικοοιήσεων και την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, μαζί με το έρασμα σε δημόσια ιδιοκτησία και έλεγχο των στρατηγικών ειχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας.

- την λήψη άμεσων μέτρων στο λαίσιο της ριζικής αλλαγής του φορολογικού συστήματος σε βάρος του λούτου και υέρ των εργαζόμενων και των μικρομεσαίων στρωμάτων.

Ένα ρόγραμμα ου θα ανοίγει το δρόμο για την ρήξη με τον νεοφιλελευθερισμό με αλλαγή του οικονομικού και κοινωνικού ροτύου, σε μια ορεία και κατεύθυνση σοσιαλιστικής ροοτικής για τη χώρα.

 

4.            Με ανοιχτό το υαρξιακό ρόβλημα των σοβαρών διαφωνιών στα θεμελιώδη, είναι άξιο αορίας ώς ζητάει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.  

(α) Με την λευρά Τσίρα:

- να αρνείται να ει ҹοια είναι η εναλλακτική λύση σε ερίτωση σύγκρουσης με την Ευρωζώνη,

- να καταψηφίζει την ρόταση της Αριστερής Πλατφόρμας να συμεριληφθούν και να συμληρώσουν το άμεσο ακέτο ρυθμίσεων της Θεσσαλονίκης τα ανωτέρω αναφερόμενα για τις τράεζες, τις ιδιωτικοοιήσεις και το φορολογικό σύστημα.

(β) Με την Αριστερή Πλατφόρμα να εισημαίνει ως:

- οι κυρίαρχοι κύκλοι ειχειρούν να εκτρέψουν τις ειλογές του κόμματος σε άλλες κατευθύνσεις ου δεν θα αμφισβητούν το νεοφιλελεύθερο καιταλισμό και το σύστημα των διαλεκόμενων συμφερόντων,

- μια ροοδευτική ανατροή στη χώρα οδηγεί αναγκαστικά σε σύγκρουση με τις ολιτικές της ευρωζώνης αλλά και τις νεοφιλελεύθερες ειλογές της Ευρωαϊκής Ένωσης,  

- το ρόγραμμά μας θα το άμε μέχρι τέλους, είμαστε αοφασισμένοι να μην υοκύψουμε σε κανένα εκβιασμό του εγχώριου και ευρωαϊκού ολιτικού και οικονομικού κατεστημένου, καθώς οι συνεδριακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ εξεκολουθούν να ισχύουν.

(γ) Καθώς, με τέτοιες σοβαρές διαφωνίες στα θεμελιώδη ζητήματα, ούτε συγκεκριμένο Πρόγραμμα τετραετίας ούτε δίκαιο και αλό Φορολογικό σύστημα ούτε Προϋολογισμός είναι δυνατό να υάρξουν (Γι αυτό ακριβώς και δεν έχουν μέχρι σήμερα καταρτιστεί).

 

5.            Το υαρξιακό του αυτό ρόβλημα είναι ανάγκη να το λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ το συντομότερο και άντως ριν αό τις εκλογές, για το καλό της Χώρας και του ίδιου.