Ουτοία ο διάλογος της ΔΗΜΑΡ με τον ΣΥΡΙΖΑ

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Ας το ούμε α την αρχή καθαρά: Ο διάλογος μεταξύ ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ, ου ο κ. Κουβέλης ριν αό λίγες μέρες ρότεινε, θα καταλήξει, αν οτέ αρχίσει, σε φιάσκο.

                  Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα ου ο κ. Κουβέλης θέτει σε διάλογο έχουν αοφασιστεί αό το Ιδρυτικό του Συνέδριο (μόλις ριν αό ένα χρόνο) και αέχουν αρασάγγες αό εκείνες της ΔΗΜΑΡ (όως διατυώνονται στην ειστολή του ρος τον κ. Τσίρα).

                           Πλανάται ο κ. Κουβέλης, αν νομίζει ως ο κ. Τσίρας μορεί να μετακινηθεί αό τις θέσεις του Συνεδρίου του κόμματός του.

                 Τις ευκαιριακές μεταμορφώσεις του κ. Τσίρα τις ειτρέει ρος το αρόν η Αριστερή Πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι ροειδοοιητικές της βολές, όμως, με άρθρα στελεχών της στην iskra, είναι συχνές και συστηματικές.

                  Τελευταία, η ροειδοοίηση με τίτλο Νέος Συνασισμός εξουσίας ή Κυβέρνηση της Αριστεράς; στην iskra στις 25.6.14 (άρθρο του κ. Στάθη Κουβελάκη, αάντηση σε άρθρο του κ. Τσίρα στην Εφημερίδα των Συντακτών της 23ης Μαϊου), ου καταλήγει:

                  Εδώ ροκύτει όμως ένα θεμελιώδες ρόβλημα: σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές του Σύριζα, ουδείς δικαιούται να τροοοιήσει ή να αλλοιώσει τις αοφάσεις του συνεδρίου του. Ούτε η κεντρική ειτροή, ούτε ο ρόεδρος του κόμματος. Μόνο ένα εόμενο συνεδριακό σώμα μορεί να αλλάξει ό,τι έχει αοφασιστεί αό ένα ροηγούμενο.

                  Οι αοφάσεις αυτές αοτελούν την κορυφαία έκφραση της συλλογικής βούλησης των μελών του και την μόνη δυνατή βάση των βασικών δεσμεύσεών του αέναντι στο λαό.  

 

2.           Διερωτάται κανείς τι εριμένει ο κ. Κουβέλης αό τον διάλογο αυτόν, όταν υάρχουν αγεφύρωτες διαφορές στις θέσεις των δύο κομμάτων για θεμελιώδη ζητήματα, όως:

- Για το χαρακτήρα της κυβέρνησης: Η  ΔΗΜΑΡ ειδιώκει μια ροοδευτική κυβέρνηση, ενώ ο  ΣΥΡΙΖΑ μια κυβέρνηση της Αριστεράς.

- Για την Ευρωαϊκή Ένωση: Η ΔΗΜΑΡ ειζητεί τις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της ολιτικής δημοκρατικής ενοοίησης και ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την ανατροή της σημερινής μορφής ολοκλήρωσης της Ευρώης, ώστε να εαναθεμελιωθεί συνολικά η Ευρώη στην κατεύθυνση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού.

- Για την Ευρωζώνη και το ευρώ: Η ΔΗΜΑΡ ειμένει για αδιαραγμάτευτη αραμονή στο ευρώ και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλέγει: Καμιά θυσία για το ευρώ. Δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωίσουμε τις ενδεχόμενες αειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όλα ου μορούμε να ειστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οοιαδήοτε εξέλιξη.

- Για τα Μνημόνια: Η ΔΗΜΑΡ ροτείνει τη διεκδίκηση μιας νέας συμφωνίας με τους εταίρους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ααιτεί την ακύρωση των Μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων.

- Για το Χρέος: Η ΔΗΜΑΡ στοχεύει σε αναδιάρθρωση του χρέους και αοκλείει τις μονομερείς ενέργειες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υόσχεται: εαναδιαραγματευόμαστε τις δανειακές συμβάσεις και ακυρώνουμε τους εαχθείς όρους τους, θέτοντας ως ρώτο θέμα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ραγματοοιώντας λογιστικό έλεγχο.

 

3.           Στην ρος τον κ. Τσίρα ρόταση για διάλογο, ο κ. Κουβέλης δεν έχει εριλάβει ορισμένα σοβαρά ζητήματα, για τα οοία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαφείς θέσεις.

            Θεωρεί ήσσονος σημασίας τα ζητήματα αυτά, για αράδειγμα τα αρακάτω, ή συμφωνεί με τις θέσεις αυτές του ΣΥΡΙΖΑ;

- Για τις εργασιακές σχέσεις: Αοκατάσταση στα ρο του μνημονίου είεδα των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών διαραγματεύσεων, του κατώτερου μισθού, της κατώτερης σύνταξης, του ειδόματος ανεργίας και των οικογενειακών ειδομάτων () όλοι οι εργαζόμενοι ου αολύθηκαν έχουν ρόλο και θα εαναροσληφθούν.

- Για την αραγωγή: Η αραγωγή, θα βασιστεί στο δημόσιο τομέα, σε συνεταιριστικά και αυτοδιαχειριστικά σχήματα, εταιρίες λαϊκής βάσης, εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας, σε μικρές και μεσαίες ειχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές με καινοτόμες δράσεις.

- Για το τραεζικό σύστημα: Θέτουμε το τραεζικό σύστημα υό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο του δημοσίου.

- Για τις ιδιωτικοοιήσεις: Ακυρώνουμε τις ροβλεόμενες ιδιωτικοοιήσεις.

- Για τον αγροτικό τομέα:     Προωθούμε μια νέα ριζοσαστική ολιτική στον αγροτικό τομέα, μέρος της οοίας αοτελεί η αναδιανομή της αγροτικής γης (δημόσιας, εκκλησιαστικής ή μεγάλης ιδιωτικής).

- Για τη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ: Η αεμλοκή αό το ΝΑΤΟ, η κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων, η αοτροή της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ και η εφαρμογή της αρχής κανείς Έλληνας στρατιώτης σε ολεμικά μέτωα έξω αό τα σύνορα της χώρας συνιστούν άξονες της εξωτερικής μας ολιτικής.

 

4.           Αντί της ουτοίας του διαλόγου με τον ΣΥΡΙΖΑ (του Ιδρυτικού Συνεδρίου, γιατί άλλος ΣΥΡΙΖΑ, σαν εκείνον ου φαντάζεται ο κ. Κουβέλης, δεν υάρχει ούτε μορεί να κατασκευαστεί ερήμην του Συνεδρίου του), η ΔΗΜΑΡ ας ειδιώξει τη συνεννόηση με  Κεντροαριστερές δυνάμεις για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου Κεντροαριστερού κόμματος.

Ενός τέτοιου κόμματος έχει ανάγκη σήμερα η Χώρα!