Ειδέξιοι χειρισμοί για το αέριο

Κάοιες εισηγήσεις αό τον Ραφαήλ Πααδόουλο, ομότιμο καθηγητή Θερμοδυναμικής (αό τον Φιλελεύθερο Κύρου, 27.2.13)

 Η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην εριοχή όου η Αοκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύρου συναντά αυτή του Ισραήλ και οι ενδείξεις για ύαρξη υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ των νησιών του ανατολικού Αιγαίου έχουν αλλάξει σημαντικά τα γεωστρατηγικά δεδομένα. Υόμνηση γι αυτό είναι, εκτός αό τ άλλα, οι τουρκικές αειλές στο όνομα των νομίμων δικαιωμάτων της Τουρκίας και των Τούρκων της Κύρου (της ΤΔΒΚ δηλαδή) στα συγκεκριμένα κοιτάσματα, αλλά και γενικότερα.

Οι αειλές αυτές, ου ρέει να αξιολογηθούν και αντιμετωιστούν σωστά, αφορούν στη συνεργασία Ισραήλ-Κύρου και Ελλάδας για αραγωγή, αοθήκευση και μεταφορά ενέργειας, σε υγρή ή υγροοιημένη μορφή ή με αγωγούς σαν ηλεκτρικό ρεύμα, ρος την Ευρωαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η συνεργασία αυτή έχει ήδη αρχίσει στο τεχνοκρατικό είεδο, αλλά και στο ολιτικό. Τα μέχρι τώρα αοτελέσματα είναι ολύ ικανοοιητικά, δεδομένου ότι η εκμετάλλευση ενός σημαντικού αριθμού θαλασσίων οικοέδων έχει κατακυρωθεί σε γνωστές, εξειδικευμένες εταιρείες αμερικανικών, γαλλικών και ιταλικών, κυρίως, συμφερόντων.

Σε γενικές γραμμές, οι μέχρι σήμερα χειρισμοί, σε σχέση με το φυσικό αέριο, αρά τις αβεβαιότητες για τους όρους του Μνημονίου, είναι οι καλύτεροι υό τις εριστάσεις.

Παρ όλ αυτά, μια αό τις άμεσες φροντίδες του νεοεκλεγέντα Προέδρου της Κύρου θα είναι το να κρατήσει την εριουσία του λαού, και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου, κάτω αό τον έλεγχο του κράτους. Για τον σκοό αυτό, θα ρέει να διαραγματευτεί αό στέρεα και σωστή βάση, σε συνεργασία με την Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ με αρόμοια ροβλήματα.

Ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την οικονομική και ολιτική στήριξη κάοιων ισχυρών χωρών της Ευρωζώνης, γύρω αό τον γαλλογερμανικό άξονα, αό τις οοίες ζητάμε να αναλάβουν την ληρωμή των χρεών ρος τους δανειστές μας, μέχρι ου να αοκτήσουμε εμείς οι ίδιοι αυτή τη δυνατότητα.

Εκτός, όμως, αό τη δεδομένη συμμετοχή εταιρειών αό αυτές τις χώρες στην εξόρυξη και εεξεργασία του φυσικού αερίου, υάρχει και άλλος τρόος για να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αντιμετώιση των τουρκικών αειλών. Μορούμε να ροσφέρουμε συμβάσεις για ελλιμενισμό και ανεφοδιασμό λοίων στη ναυτική βάση της Πάφου. Η ρόταση αυτή ενδιαφέρει, ενδεχομένως, τη Γαλλία, ρέει, όμως, να αευθύνεται και στη Ρωσική Ομοσονδία, της οοίας η αρουσία στην Κύρο, για λόγους διαχρονικών δεσμών και κοινών συμφερόντων, αλλά και ασφάλειας, είναι ιδιαίτερα ειθυμητή και αναγκαία. (Ο ρωσικός στόχος της Μεσογείου αντιμετωίζει ροβλήματα ανεφοδιασμού, ύστερα αό αυτά ου συμβαίνουν στη Συρία αλλά και στην Αίγυτο.)

Ιδού, λοιόν, εδίο δόξης λαμρό για τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο. Η ειτυχία στην ολιτική –όως και στη ζωή– ροϋοθέτει σύνεση, αρετή και τόλμη.