Περίεργηθεωρία για τηλέξηγενοκτονία

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ου στάλθηκεστον εκδότητηςΚαθημερινής κ.Αντ. Καρκαγιάννη,στις 8.5.09)

             

             

              Αναφέρομαιστα δύοκείμενά σαςστην "Κ", στις 30Αριλίου και 8Μαϊου 2009, μετίτλο "Η λέξη γενοκτονία".

             

              Ηάοψη ότι "οόροςγενοκτονίαεριορίζεταιμόνο στηνερίτωση τηςεξόντωσης τωνΕβραίων"αρουσιάζεταιγια ρώτη φορά, α'ότι εγώτουλάχιστονέχω μέχρισήμεραδιαβάσει. 

             

              Οιερισσότεροιάνθρωοι, σ' όλοτον λανήτη,δέχονται ότιγενοκτονίαείχαμε όχιμόνο στηνερίτωση τωνΕβραίων αλλάκαι σ' άλλεςεριτώσεις (μίαή ερισσότερεςαό εκείνες τωνΙνδιάνων τηςΑμερικής, τωνΑρμενίων, τωνΕλλήνων τουΠόντου, τωνΚούρδων, τωνΠαλαιστινίωντης Γάζας, τωνΣουδανών τουΝταρφούρ κ.α).

 

              Ακόμα,ο ισχυρισμόςότι η ράξη τηςγενοκτονίαςέχει μοναδικόαίτιο τις"ιδεολογικέςκαταβολές" ουείναι"διαφορετικέςγια τηνεξόντωση τωνΕβραίων καιάλλες για τησφαγή τωνΑρμενίων ήοοιασδήοτε άλληςεθνότητας"(!)είναι, τολιγότερο, ολύ"τραβηγμένος".

             

              Τέλος,ιδού ο σαφήςκαι λιτόςορισμός τηςλέξης "γενοκτονία"σε δύο έγκυραλεξικά, ου έχωρόχειρα αυτήτην ώρα:

-Στο "Λεξικότης κοινήςνεοελληνικής"του ΑριστοτελείουΠανειστημίουΘεσσαλονίκης(Ινστιτούτο ΝεοελληνικώνΣουδών, ΊδρυμαΜανόλη Τριανταφυλλίδη):

"γενοκτονία:έγκλημα ουδιαράττεταιμε σκοό τη συστηματικήεξόντωση μιαςομάδαςανθρώων ουανήκουν στοίδιο έθνος,στην ίδια φυλήή στην ίδιαθρησκεία: Ηγενοκτονία τωνΕβραίων αότους ναζί. Ηγενοκτονία τωνΑρμενίων αότους Τούρκους".

-Στο "Λεξικότης νέαςελληνικήςγλώσσας" του Γ.Μαμινιώτη:

"γενοκτονία:η συστηματικήκαιολοκληρωτικήεξόντωση φυλήςή έθνους: ηγενοκτονία τωνΑρμενίων/τωνΚούρδων αότους Τούρκους,η γενοκτονίατων Εβραίων αότους Ναζί".

 

              Αναρωτιέμαιτι ερισσότεροχρειαζόμαστε,για νακαταλάβουμετην έννοια της λέξης.