Όταντα κόμματαεξουσίας δενσυμφωνούν ούτεστα αυτονόητα,ώς να ελίζουμεότι η σημερινήοικονομικήκρίση θαξεεραστεί;

 

 

1.Για τηνρόσκληση τουρωθυουργού ρος ταολιτικάκόμματα, γιασυνεννόηση σεέξι βασικάσημεία,ροκειμένου νααντιμετωιστείστη χώρα μας ησημερινήδιεθνήςοικονομικήκρίση διαβάσαμεστον Τύο στις 6.3.09ότι:

l       Ο κ.Καραμανλήςζήτησε αό τουςολιτικούςαρχηγούςσυνεννόηση σεένα λαίσιο έξιστοιχειωδώναραδοχών:

-Αντιμετώισητων συνεειώντης κρίσης στολαίσιο τωναοφάσεων τηςΕυρωαϊκήςΈνωσης.

-Περιορισμό τουχρέους.

-Περιορισμό τουελλείμματος.

- Άσκησηκοινωνικήςολιτικήςολιτικήςεντός των δημοσιονομικώνορίων.

- Ειδικέςδράσεις γιακλάδους καιομάδεςληθυσμού ουλήττονται αότην κρίση.

-Αυτοσυγκράτησηόλων ως ρος τιςδιεκδικήσειςτους.

l       Ο κ.Παανδρέουαέρριψε την ωςάνω ρόταση,λέγοντας ότι:

- Ηκυβέρνηση δενέχειολοκληρωμένορόγραμμα εξόδουαό την κρίση –  αλλάακόμα κι ανείχε δενδιαθέτει τηνααραίτητηαξιοιστία,τόσο στο εσωτερικόόσο και διεθνώς,ροκειμένου νατο εφαρμόσει –και ότι, ζητάαλώς μια λευκήειταγή για νασυνεχίσειαδιέξοδες ολιτικές.

- Η Χώραχρειάζεταιραγματικά μιανέακατεύθυνση, καιαυτό σημαίνειμια νέακυβέρνηση.

l       Η καΠααρρήγαδήλωσε ότι:

- Το βασικόθέμα ου θέτει ο ρωθυουργόςείναι τοαυξημένοδημόσιο χρέοςκαι ωςκυριότερομέτρο τηνεριστολήδαανών.

- Το ΚΚΕ δενρόκειται ναβάλει λάτη σεκυβερνητικέςειλογές ουλήττουν τουςεργαζόμενους.

l       Ο κ.Αλαβάνοςδήλωσε ότι:

- Τα έξισημεία τουρωθυουργούείναι τι δενρέει να γίνει.

- Ηαντιμετώισητης κρίσηςααιτεί βαθιέςαλλαγές καιόχιειφανειακέςσυμφωνίες,ααιτεί στροφή 180μοιρών στηνοικονομικήολιτική καιτις κυβερνητικέςειλογές.

l       Ο κ.Καρατζαφέρης  δήλωσεότι:

- Η λογικήυαγορεύει ναβρούμε κοινούςτρόους για ναβγούμε αό τηνκρίση.

- Κατέθεσεστονρωθυουργόυόμνημα μεροτάσεις τουκόμματός τουγια τηναντιμετώισητης κρίσης.

 

2.Τα ΜΜΕ– τηλεοτικοίσταθμοί καιεφημερίδεςμεγάλης κυκλοφορίας–κατέκριναν ήειρωνεύτηκαν,στην λειοψηφίατους, τηνρόταση γιασυννεννόησηστααυτονόητα.  

Χαρακτηριστικοίμερικοί τίτλοιεφημερίδων στις6.3.09:

- Οιολιτικοίαρχηγοί δενροσφέρουν τοάλλοθι της συναίνεσης(Βήμα).

- Ηαράστασηέλαβε τέλος(Ελευθεροτυία).

- ΡελάνςΓιώργου στησυναίνεση. Παςαδιάβαστοςστην Ευρώη(Νέα).

- Δεξί χέριαόΚαρατζαφέρη(Εθνος).

 

3.Με τη δική μαςαλή λογική, τωνμη μυημένωνστα κομματικάαιχνίδια (αλοϊκή θατηνχαρακτηρίσουνίσως οιειδικοί ολιτικοίαναλυτές τωνΜΜΕ):

-Κατανοούμε τηναρνητική στάσητου ΚΚΕ και τουΣΥΡΙΖΑ και τηθετική του  ΛΑΟΣ.

- Αό τονρόεδρο τουΠΑΣΟΚ, ου ίσωςαύριο κληθείνα διαχειριστείο ίδιος τηνκρίση,εριμέναμε μιααάντηση ερίουσαν τηναρακάτω στηνρόσκληση τουρωθυουργού:

Ναι, κερωθυουργέ!Είναι αυτονόητοότι δενμορούμε να μησυμφωνήσουμεστα αυτονόητα,έστε μας, όμως,τώρα, οιάσυγκεκριμέναμέτρα, μέσα στοαυτονόητοӹλαίσιο ουσυμφωνήσαμε, σκέτεσθε ναάρετε για τηναντιμετώισητης κρίσης;

- Mε μιατέτοιααάντηση τουροέδρου τουΠΑΣΟΚ, θαξεκινούσε,υοχρεωτικάλέον, μιασυζήτησηανάμεσα στιςηγεσίες των(δύοτουλάχιστον)κομμάτων, ού ασφαλώςθα κατέληγε σεκαλύτερεςροοτικές, γιατηναντιμετώισητης κρίσης, αόεκείνες, τιςδυσμενείς, ουθα φέρει ηάρνηση και ηόλωση.