Τα ριν και τα μετά της Συμφωνίας με την Ευρωζώνη συνοτικά

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Τι έλεγαν ριν αό τη Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου οι Δανειστές μας  και τι ο κ. Τσίρας.

 

(α) Οι Δανειστές, ομοφώνως και αγίως, μας ροειδοοιούσαν ως:

 

- Για τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της Χώρας, θα έρεε η Ελλάδα, με οοιαδήοτε κυβέρνηση, να τιμήσει τις δεσμεύσεις ου έχει αναλάβει με το συμφωνημένο Πρόγραμμα, αφού η στήριξη αυτή αρέχεται με τους όρους του Προγράμματος (και εομένως Δανειακή σύμβαση και Πρόγραμμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους).

- Η Ελλάδα θα βρισκόταν σε αελιστική θέση χωρίς τη δική τους οικονομική βοήθεια, αφήνοντας  να εννοηθεί ως τυχόν αοδοχή των ααιτήσεων του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν, γι αυτούς και την Ευρώη, χειρότερη αό τις  συνέειες μιας αοχώρησης της χώρας μας αό την Ευρωζώνη.

 

(β) Ο κ. Τσίρας διακήρυττε ως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ:

             

- Δεν θα αναγνώριζε καμία συμφωνία των ροηγούμενων κυβερνήσεων.

- Θα καταργούσε το συμφωνημένο Πρόγραμμα (Μνημόνιο) και τους εφαρμοστικούς του νόμους, θα διαραγματευόταν με τους Δανειστές μόνο τη Δανειακή σύμβαση (θεωρώντας ότι αυτά τα δύο είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους) και θα εφάρμοζε το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα αό τη διαραγμάτευση.

 

2.           Στις 20 Φεβρουαρίου η Ευρωζώνη και η κυβέρνηση Τσίρα συμφώνησαν ως:

 

- Παρατείνεται για τέσσερις μήνες η τρέχουσα Κύρια Σύμβαση Χρηματοιστωτικής Διευκόλυνσης, με σκοό την ειτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, στη βάση των όρων της τρέχουσας διευθέτησης, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση ευελιξίας ου θα μελετηθεί αό κοινού αό τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς.

- Θα αρουσιαστεί αό την Κυβέρνηση, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, μια λίστα μεταρρυθμίσεων βασισμένων στη σημερινή διευθέτηση, ου θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς μέχρι το τέλος Αριλίου.

- Οι εκταμιεύσεις αό το τρέχον Πρόγραμμα του EFSF και το SMP για το 2014 θα γίνουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αραταθείσης συμφωνίας.

- Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται:

-  Να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για την ανάτυξη και την αασχόληση, τον χρηματοιστωτικό τομέα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αντιμετώιση της διαφθοράς και φοροδιαφυγής και την αοτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα.

- Να τιμήσουν τις οικονομικές τους υοχρεώσεις ρος όλους του ιστωτές λήρως και εγκαίρως.

- Να διασφαλίσουν τα κατάλληλα ρωτογενή δημοσιονομικά λεονάσματα ή τα χρηματοδοτικά έσοδα ου ααιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητα του χρέους σύμφωνα με τη δήλωση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012, με τους θεσμούς να λαμβάνουν υόψη τις οικονομικές συνθήκες του 2015, ροκειμένου για το λεόνασμα του έτους αυτού.

- Να αέχουν αό οοιαδήοτε ανάκληση μέτρων και μονομερείς αλλαγές στις ολιτικές και δομικές μεταρρυθμίσεις ου θα μορούσαν να εηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή τη χρηματοιστωτική σταθερότητα, όως αοτιμάται αό τους θεσμούς.

 

3.         Πώς ερμηνεύουν τη Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου τα δύο μέρη.          

(α) Η Κυβέρνηση μας λέει ως με τη Συμφωνία:

 

- Ειτεύχθηκε ο διαχωρισμός της Δανειακής σύμβασης αό Μνημόνια και η αεμλοκή αό Μνημόνια (Τσίρας, 25.2.15).

- Δίνεται στην κυβέρνηση κάθε δυνατότητα να εφαρμόσει το ρόγραμμα της, δηλαδή το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης (Τσίρας, 25.2.15).

 

(β) Οι Δανειστές εισημαίνουν ως με τη Συμφωνία:

 

- Η Ελλάδα συμφώνησε να εεκτείνει το υάρχον Πρόγραμμα διάσωσης (Μέρκελ, 25.2.15).

- Για να συνεχιστεί η οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, ρέει η χώρα να εκληρώσει όλες τις δεσμεύσεις ου έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της, στο λαίσιο του Προγράμματος στήριξης (Σόιμλε, 25.2.15).

- Θα ισχύσουν οι κανόνες αξιολόγησης ου ίσχυαν για την ροηγούμενη ελληνική κυβέρνηση (Ντάισελμλουμ, 25.2.15).

- Η βάση ολοκλήρωσης της τρέχουσας αναθεώρησης και ιθανών μελλοντικών συμφωνιών θα είναι οι υφιστάμενες δεσμεύσεις στο τρέχον MoU (Μνημόνιο) και στο Memorandum of Economic and Financial Policies (ΜΕFP) (Ντράγκι, 24.2.15).

 

(γ) Όλοι συμφωνούν ως η Συμφωνία με την Ευρωζώνη δεν εηρεάζει τη Σύμβαση με το ΔΝΤ, ου ισχύει ως έχει συμφωνηθεί για ένα ακόμα χρόνο και ου θα μορούσε να τροοοιηθεί μόνο μετά αό ειτυχή αξιολόγηση, και άλι όχι ουσιωδώς.

 

4.            Τι ακριβώς αό όλα αυτά ισχύει το αντιλαμβάνονται αυτοί ου διαβάζουν με ροσοχή τα (είσημα) κείμενα.

 

Εμείς οι άλλοι θα το καταλάβουμε σε λίγο.